Dětské krizové centrum

Kampaň Parťák v nesnázích 

Dětské krizové centrum je nestátní nezisková organizace specializovaná na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem (syndrom CAN). DKC je stále jediné pracoviště v ČR specializované na pomoc sexuálně zneužitým dětem. U zrodu zařízení stál v roce 1992 prof. MUDr. Jiří Dunovský DrSc.

Dětské krizové centrum podporuje svojí činností cíle, které vyplývají z ustanovení Úmluvy o právech dítěte. Dětské krizové centrum poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, telefonní krizová pomoc),  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami) a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zdravotní služby. Dále DKC  poskytuje obětem trestných činů odbornou pomoc dle zákona č.  45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů.

Výchozími principy poskytovaných služeb a péče v Dětském krizovém centru je oprávněný zájem dítěte a důraz je kladen na potřeby dětí. Tento přístup je promítnut do pravidel provozu DKC.

Za dobu své existence přijalo DKC do ambulantní péče přes 7 700 ohrožených dětí. Prostřednictvím Linky důvěry DKC jsme od roku 1996 přijali již více než 76 000 krizových kontaktů.

Více informací zde

Jaké služby poskytujeme

Krizová pomoc

Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra, z.ú. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se ji zvládat běžnými způsoby. Více zde

Sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání, zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte. Více zde

Linka důvěry Dětského krizového centra

Linka důvěry Dětského krizového centra funguje nonstop. Je určena dětem i dospělým osobám. Linka důvěry má specializované telefonní číslo na rizika kyberprostoru, viz kontakty.

Více zde

Sociálně právní ochrana dětí

Magistrát hl.m. Prahy podle § 49 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů rozhodl o udělení pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v Dětském krizovém centru v následujícím rozsahu. Více zde

Právní poradna

Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí (zák. č. 359/99 Sb.). Více zde

Zdravotnická sekce

Dětské krizové centrum je registrované zdravotnické pracoviště – specializace klinická psychologie.
Registraci vydal Magistrát hl.m.Prahy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví dne 3.3.2003, pod č.MHMP/SOC/ZD/32795/03/REG28/P4; IČP 04 811 000. Více zde

Odborné činnosti DKC

Vzdělávání, praxe, stáže

Dětské krizové centrum nabízí stáže/praxe studentům humanitních oborů, jak vysokoškolských, tak i vyšších odborných škol.
Nabízíme stáže krátkodobé i dlouhodobé. Stáže jsou zpoplatněny. Více informací o stážích zde

Spolupracujeme s:
  • orgány sociálně-právní ochrany dětí
  • neziskovými organizacemi
  • školami a školskými institucemi (dg. ústavy, dětské domovy)
  • zdravotnickými zařízeními (kojenecké ústavy, pediatři, psychiatři )
  • policií, soudy, státním zastupitelstvím a jiné.

Jak jsme pomohli

Každý rok jsou v České republice nahlášeny tisíce případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Několik dětí ročně na následky krutého zacházení zemře…

Prostřednictvím Linky důvěry, která je v provozu non-stop, jsme v roce 2023 přijali celkem 4.524 krizových kontaktů. V porovnání s rokem 2022, kdy non-stop Linka důvěry přijala celkem 3.783 krizových kontaktů, je to o 741 kontaktů více.

Od roku 1996 (za více než 27 let existence) přijala non-stop Linka důvěry více než 84.000 kontaktů.

Za každým přijatým kontaktem se skrývá nějaká náročná nebo ohrožující situace, jejíž řešení vyžaduje odbornou pomoc.

513

dětem ročně pomůžeme

12339

konzultací ročně

Financování a náklady

Videa

DKC v médiích

Máte-li zájem o další informace, případně rozhovor, kontaktujte nás:

PhDr. Jana Renner
renner@ditekrize.cz, 774 728 894