a) zacílení služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra (dále jen „DKC“) v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu krizové sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání či zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte. Jedná se zejména o situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterých existují další rizika ohrožení  vývoje dítěte.

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi vychází z § 65 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je služba poskytována v souladu se zněním zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů. Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (zvlášť zranitelným obětem – dětem).

Dětské krizové centrum poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jako registrovanou sociální službu.

Služba je poskytována bezplatně.

Dětské krizové centrum má celorepublikovou působnost.

b) cílová skupina sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílovou skupinou jsou ohrožené děti ve věku 0 – 18, resp. do 26-ti let, a jejich rodiny. Dále je cílová skupina definována následovně:

 • rodiny s dětmi zasažené sociální patologií; dysfunkční rodiny
 • rodiny s výskytem faktorů rizikových pro vývoj dítěte – domácí násilí, závislosti, nezaměstnanost rodičů, závažné, somatické či psychické onemocnění člena rodiny
 • děti z rozpadajících se rodin – zejména v rámci vyhrocené předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky
 • děti z rodin, kde lze předpokládat snížené dovednosti či schopnosti rodičů při péči o dítě – s nedostatečně rozvinutými rodičovskými kompetencemi; děti zanedbávané, deprivované
 • rodiny s dětmi výchovně náročnými, s poruchami chování
 • rodiny se syndromem CAN
 • děti ohrožené sociálním vyloučením či nepřijetím v rodině (tzn. včetně dětí pobývajících ve školských/zdravotnických zařízeních nebo jiných obdobných zařízeních)
 • děti s neurotickými symptomy
 • děti poutající negativní pozornost (např. šikanované)
 • děti vystavené traumatizujícímu zážitku – služby následné péče navazující na službu krizové pomoci
 • děti vystavené nadměrné psychické zátěži (např. konflikty, manipulace ze strany rodiče, dítě jako nástroj vzájemného „boje“ rodičů apod.).

c) činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jedná se o následující činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 2. sociálně terapeutické činnosti
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů s důrazem na zájmy dítěte a při obstarávání osobních záležitostí
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 5. poradenství sociální, sociálně právní, psychologické, poradenství o výchově, právní (bezplatná právní poradna)
 6. dlouhodobé sledování vývoje dítěte, kontrolně podpůrný režim
 7. odborné posuzování rodinné situace
 8. činnosti zaměřené na podporu interdisciplinární spolupráce zejména s OSPODy, soudy, policí, zdravotnickými/školskými zařízeními, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jinými zařízeními; neziskovými organizacemi ve formě případových konferencí, setkání odborníků, apod.
 9. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 10. podpora a nácvik rodičovského chování; aktivizace, rozvoj a rozšiřování rodičovských kompetencí a repertoáru žádoucích výchovných postojů rodičů k dětem, podpora otevřené komunikace a zdravých vztahů v rodině.

Činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zajištěny jednak sociálními pracovníky (zaměřují se na práci s rodičem, pečující osobou o dítě), psychology (zaměřují se na odbornou péči o dítě, poradenství rodičům) a u právní poradny právníky.

Některé činnosti sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi mohou být realizovány mimo prostory Dětského krizového centra.

 Výchozím principem poskytovaní péče sociálně-právní ochrany je naplňování oprávněných zájmů a potřeb dítěte.

Plán péče a poskytování služby se přednostně řídí zájmy dítěte.

d) podmínky čerpání sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je primárně poskytovaná rodinám s dětmi, avšak v  rámci sociálně aktivizačních služeb může do péče Dětského krizového centra  vstoupit též samo ohrožené dítě či zletilá osoba, ale i členové rodiny a osoby blízké.

Dále mohou službu čerpat rodiče dítěte, jsou-li cíle služby zaměřeny na ochranu zájmu dítěte.

Služba je standardně poskytovaná uživatelům se zveřejněnou identitou (nikoliv anonymním uživatelům).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v časovém rozpětí od jednorázového kontaktu až po dobu měsíců či roků (dlouhodobé sledování, kontrolně podpůrný režim) dle individuálních potřeb dítěte a členů jeho rodiny.

Dítě, rodič či jiná osoba žádající o osobní kontakt s naším zařízením a jeho pracovníky má právo přijít na první kontakt, popř. další kontakty v doprovodu třetí osoby.

Při prvotním, popř. dalším, osobním kontaktu rodiče či jiné osoby s naším zařízením zváží odborní pracovníci Dětského krizového centra přítomnost třetí osoby na konzultaci.

V průběhu čerpání služby se bude rodič (pečující osoba o dítě) a dítě setkávat s dvěma klíčovými pracovníky, psychologem a sociálním pracovníkem.

 

V Dětském krizovém centru bude vedena spisová dokumentace na jméno dítěte. V úvodní fázi spolupráce bude dítě nebo rodič požádán o podepsání formuláře obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů a v některých případech může být podepsána Smlouva o poskytování služeb.

 

Odborná péče dítěti je standardně poskytována bez osobní přítomnosti rodiče (pečující osoby).

 

Odborní pracovníci Dětského krizového centra jsou vázáni mlčenlivostí dle příslušných právních předpisů.

 

Dětské krizové centrum a jeho pracovníci mají oznamovací povinnost dle příslušných trestněprávních předpisů (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

 

Pokud hovoříte jiným jazykem než českým jazykem, žádáme Vás o zajištění tlumočníka.

O zajištění tlumočníka Vás žádáme i v případě, že jste neslyšící a využíváte pro komunikaci pouze znakovou řeč.

Dále bychom Vás rádi upozornili na to, že do Dětského krizového centra není povoleno vodit a donášet živá zvířata, s výjimkou asistenčních a vodících psů; dále není dovoleno vnášet do našich prostor zbraně či jiné předměty obecně považované za nebezpečné či nakládat s ohněm. V celém objektu, ve kterém sídlí Dětské krizové centrum, se nesmí kouřit, konzumovat alkohol či jiné návykové látky. V Dětském krizovém centru není povoleno pořizovat si zvukové a obrazové záznamy.

 

Pokud je Vám známo, že máte Vy nebo vaše dítě známky akutního či infekčního onemocnění, prosíme Vás, nevstupujte do Dětského krizového centra. Rádi s Vámi dojednáme náhradní termín. Zároveň Vás prosíme, abyste nám bez odkladu informovali o tom, že Vaše dítě přišlo do kontaktu s infekčním onemocněním (žloutenka, neštovice, spála …).

 

 V průběhu osobní konzultace uvítáme, pokud budete mít vypnutý mobilní telefon nebo ztišené vyzvánění.

Další informace o podmínkách poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi získá rodič (pečující osoba o dítě) a dítě při prvním osobním kontaktu s naším zařízením, popř. se na Dětské krizové centrum můžete obrátit telefonicky, písemně.

e) Provozní doba, viz kontakty

Objednání

Dětské krizové centrum uvítá vaše objednání prostřednictvím telefonních nebo e-mailových kontaktů.

 1) telefonicky na čísle:   241 480   511 nebo 777 664 672

Nejvhodnější dobou pro objednání a telefonáty je následující doba: po – pá:   8.15 –  9.00 h nebo 11.30 – 12.00 h nebo 12.30 – 13:00 h.

2)  elektronicky  na adrese: ambulance@ditekrize.cz

3)  osobně na adrese kmenového zařízení.

Pokud se budete objednávat, žádáme Vás o trpělivost, protože v rámci telefonního kontaktu bude mapována situace Vašeho dítěte a Vás (věk dítěte, Váš právní vztah k dítěti, aktuální situace dítěte, Váš požadavek na péči).

Ve většině případů je zapotřebí si na telefonní rozhovor ponechat čas v rozpětí 10-20 minut.

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžete být při objednání odmítnuti, a to z důvodu naplněné kapacity našeho zařízení nebo v případě, že nebudete naplňovat cílovou skupinu našeho zařízení.

Adresa, na které je služba poskytována, viz kontakty.