OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V rámci zajištění a realizace odborných služeb Dětské krizové centrum zpracovává osobní údaje zájemců o službu/uživatelů o službu v nezbytném rozsahu.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu uživatele služby (dle typu služby – ústního nebo písemného souhlasu). Udělený souhlas je dobrovolný, avšak je podmínkou pro zajištění odborné péče pro uživatele v Dětském krizovém centru. Tento souhlas může být odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, pokud již péče o uživatele byla zahájena.
 3. Osobní údaje mohou být DKC předány prostřednictvím třetí osoby, např. orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu (např. v případě nařízené péče), aj.
 4. Dětské krizové centrum je povinno předávat osobní údaje dalším orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům kontroly, pokud o to požádají (např. v souvislosti s porušením příslušných ustanovení o mlčenlivosti, plnění oznamovací povinnosti, v případě podání žádosti o zprávu z péče).
 5. Jedná se o následující údaje:
 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, místo a stát narození, aj.
 • kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s uživatelem, zejména trvalá, případně korespondenční adresa (popř. adresa školy), telefonní číslo, e-mailová adresa, aj.
 • údaje vedené v souvislosti s realizovanou péčí o uživatele.
 1. Ve většině případů zpracovává Dětské krizové centrum osobní údaje, které byly poskytnuty přímo uživatelem péče v rámci jednání o péči nebo v rámci jakéhokoli jiného kontaktu s uživatelem péče. Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, kterým uživatel dal souhlas s předáním jeho osobních údajů (např. nezisková organizace, škola, pediatr, psychiatr aj.) nebo vyplývá předání informace z příslušných právních předpisů.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání odborné péče a po dobu ukončení péče, a to s ohledem na ochranu právních nároků DKC. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení (např. trestního) zpracovává Dětské krizové centrum osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.
 3. Uživatel péče má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud uživatel využije svého práva vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, je povinno Dětské krizové centrum jeho osobní údaje pro účel odborné péče nezpracovávat, ledaže v rámci šetření jeho námitky zjistí DKC, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody. Vznesení námitky může výrazným způsobem ovlivnit možnosti realizace či nerealizace odborné péče v Dětském krizovém centru.
 4. Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává Dětské krizové centrum pro shora vymezené účely. Dětské krizové centrum shromažďuje osobní údaje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné vedení (viz předchozí body).
 5. Stejně jako Dětské krizové centrum má zájemce o péči/uživatel péče svá práva a povinnosti při zpracování jeho osobních údajů:
 • právo na přístup – zájemce o péči/uživatel péče má právo vědět, jaké údaje o jeho osobě či rodině zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká má další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. Výše uvedené informace se uživatel dozví od pracovníka Dětského krizového centra, který zprostředkovává odbornou péči.
 • právo na opravu – pokud zjistí zájemce o péči/uživatel o péči, že osobní údaje, které zpracovává Dětské krizové centrum, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby bez zbytečného odkladu došlo k jejich opravě, popř. doplnění.
 • právo na výmaz – v některých případech má zájemce o péči/uživatel péče právo, aby jeho osobní údaje Dětské krizové centrum vymazalo. Jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže Dětské krizové centrum, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  1. osobní údaje zájemce o péči/uživatele služby již Dětské krizové centrum nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovává
  2. zájemce o péči/uživatel služby využije svého práva vznést námitku proti zpracování
  3. ukáže se, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závažnými předpisy
  4. zájemce o péči/uživatel služby odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný, a zároveň nemá Dětské krizové centrum jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat (např. pro obhajobu právních nároků Dětského krizového centra).

V případě uvedených v bodě 10 neznamená, že Dětského krizové centrum ihned smaže všechny osobní údaje zájemce o péči/uživatele o péči. Právo zájemce o péči/uživatele péče se neuplatní v případě, že zpracování jeho osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění právní povinnosti DKC
 2. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků DKC
 • právo na omezení zpracování – v některých případech může zájemce o péči/uživatel péče kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo zájemci o péči/uživateli péče umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů. Tyto údaje nebudou předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoli navždy, ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí Dětské krizové centrum omezit, když:
 • osobní údaje zájemce o péči/uživatele péče zpracovává bez dostatečného právního základu (např. nad rámce toho, co zpracovávat musí), ale zájemce o péči/uživatel péče bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jeho omezení
 • osobní údaje zájemce o péči/uživatele péče již Dětské krizové centrum nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování
 • vznese zájemce o péči/uživatel péče námitku pro zpracování

– právo vznést námitku proti zpracování – zájemce o péči/uživatel péče má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Dětského krizového centra.

– právo podat stížnost – uplatnění práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo zájemce o péči/uživatele o péči podat stížnost u ředitele Dětského krizového centra nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7).

Stížnost adresována řediteli Dětského krizového centra musí být podána písemně. Následně odeslána či osobně předána na adrese: Dětské krizové centru, z.ú., PhDr. Zora Dušková, V Zápolí 1250, Praha 4 – Michle, datová schránka: cf9bc2a.