Kromě poskytování služeb ohroženým dětem a jejich rodinám se snažíme působit i na poli prevence a vydáváme různé preventivní materiály. Většinu těchto materiálů si můžete objednat i v tištěné podobě na komiksy@ditekrize.cz.

Prevence zahrnuje zejména aktivity související s procesem socializace, sociální integrace, sociálních dovedností a kompetencí; dále se jedná o změnu podmínek (společenských, ekonomických, aj.) pro dítě, které ho ohrožují. Sociální prevence je nedílnou součástí odborné péče o uživatele v DKC, zejména sociální práce.

 
 

Druhy prevence

PREVENTIVNÍ ČINNOST JE V DĚTSKÉM KRIZOVÉM CENTRU REALIZOVÁNA NA ÚROVNI PREVENCE PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ. OBJEKTY PREVENTIVNÍ ČINNOSTI JSOU ZEJMÉNA IDENTIFIKOVANÉ ČI POTENCIONÁLNÍ OBĚTI, OHROŽENÉ NEZLETILÉ OSOBY, IDENTIFIKOVANÍ ČI POTENCIONÁLNÍ PACHATELÉ A NOSITELÉ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ V PROSTŘEDÍ DÍTĚTE.

Primární prevence zahrnuje především obecné výchovné, vzdělávací, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost, dále představuje zvyšování informovanosti širokých skupin populace (děti, dospělí, odborníci) o problematice syndromu CAN, o symptomech syndromu, mechanizmech.  Primární prevence zahrnuje také obeznámení s Úmluvou o právech dítěte,se základními právy dětí a regionální síti psychosociální pomoci.