Zdravotní služby jsou poskytovány v nestátním zdravotnickém zařízení na kmenovém pracovišti DKC.

Provozní a ordinační doba:

Pondělí:         8.00 – 14.00 h

Úterý:             8.00 – 18.00 h

Středa:           8.00 – 14.00 h

Čtvrtek:          8.00 – 14.00 h

Pátek:            8.00 – 10.00 h.

Objednávat se lze následovně

1) telefonicky  na čísle  241 480  511 nebo 777 664 672

nejvhodnější doba  pro telefonáty    po – pá:     8.15  –  9.00 h nebo 11.30 – 12.00 h nebo 12.30 – 13.00 h.

2)  elektronicky  na adrese: ambulance@ditekrize.cz

3)  osobně na adrese zařízení.

Výše uvedené telefonní, e-mailové a jiné kontakty lze využít i pro omluvu z dojednaného vyšetření (u detašovaného pracoviště je zapotřebí využít kontakty detašovaného pracoviště, viz kontakty).

V Dětském krizovém centru lze poskytovat zdravotní služby pouze u pacientů, kteří mají níže uvedenou zdravotní pojišťovnu. Jedná se o následující zdravotní pojišťovny, s kterými má Dětské krizové centrum uzavřené smlouvy:

Všeobecná zdravotní pojišťovna:                                            111

Vojenská zdravotní pojišťovna:                                              201

Oborová zdravotnípojišťovna bank a pojišťoven:                    207

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra:                                211

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna:                               205.

V době nepřítomnosti zastupuje:  PhDr. Marie Koutková, Poliklinika Vršovice, Ukrajinská 11, 101 00, Praha 10 – Vršovice,  tel.: 271 747 257.

Zdravotní služby jsou poskytovány klinickými psychology, případně psychology zařazenými do předatestační přípravy pracujícími pod intervizí atestovaného psychologa, v možné spolupráci se sociálními pracovníky DKC (za podmínky vyjádřeného souhlasu pacienta s přístupem nezdravotnického personálu).

Zdravotní služby klinického psychologa jsou standardně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a to v tzv. „základní variantě“. Dětské krizové centrum neposkytuje ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče.

Zdravotní služby nelze v Dětském krizovém centru poskytovat anonymně.

Dítě (pacient), rodič či jiná osoba žádající o osobní kontakt s naším zařízením a jeho pracovníky má právo přijít na první kontakt, popř. další kontakty v doprovodu třetí osoby.

Při prvotním, popř. dalším, osobním kontaktu rodiče či jiné osoby s naším zařízením zváží odborní pracovníci Dětského krizového centra přítomnost třetí osoby na konzultaci.

V rámci zdravotnické sekce poskytuje Dětské krizové centrum především krizovou intervenci, psychodiagnostiku, podpůrnou i systematickou psychoterapii a preventivní činnost v návaznosti na nasmlouvané výkony s konkrétní zdravotní pojišťovnou.

Ordinace klinického psychologa Dětského krizového centra je zaměřena zejména na poskytování zdravotních služeb pro:

 • děti týrané či sexuálně zneužívané
 • děti traumatizované jakoukoliv ohrožující situací (přepadení, fyzický útok, dopravní nehoda aj.)
 • děti traumatizované přítomností při ohrožení jiné osoby (přepadení, fyzický útok, domácí násilí, dopravní nehoda aj.)
 • děti úzkostné, bojácné, nejisté, sklíčené, s neurotickými poruchami
 • děti s poruchami emocí či chování, včetně sebepoškozování, suicidálních tendencí
 • děti s poruchami mezilidských vztahů (v rodině, mezi vrstevníky apod.)
 • děti s vývojovými psychickými poruchami
 • dospělé osoby bez ohledu na věk, vystavené traumatizujícím okolnostem, zejména výše vymezeným, a to v přítomné době i v minulosti
 • děti a dospělé osoby ohrožené důsledky traumatizace – s rizikem sebepoškozování, sebedestruktivních tendencí, s masivní úzkostí apod.

Zdravotní služby jsou poskytovány zletilým osobám na základě jejich písemného souhlasu, nezletilým osobám do 15-ti let věku pak na základě písemného souhlasu osobně přítomného zákonného zástupce. U pacientů nad 15 let je postačující písemný souhlas zákonného zástupce, přítomnost zákonného zástupce tak není nezbytná (dále viz § 35 zákona o zdravotních službách). Jedná se však o výjimečnou situaci.

Zdravotnické služby poskytované Dětským krizovým centrem nejsou s ohledem na svůj charakter považovány za zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav dítěte nebo kvalitu jeho života, a proto je postačující souhlas jednoho z rodičů (resp. zákonného zástupce či osoby odpovědné za výchovu dítěte).

Nezletilému pacientovi lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce:

 1. jde-li o léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta;
 2. jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví;
 3. pokud je u něj podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání (dále viz příloha).

Zdravotní služby jsou vzhledem k zaměření pracoviště nezletilým pacientům poskytovány bez přítomnosti zákonného zástupce či jiných osob odpovědných za výchovu a jsou poskytovány v pracovně psychologa nebo v jiné místnosti Dětského krizového centra. S ohledem na zaměření pracoviště, zejména v případě podezření na týrání, zneužívání či ohrožení zdravého vývoje, by přítomnost zákonného zástupce mohla narušit poskytování zdravotní služby a důvěrný vztah mezi nezletilým pacientem a psychologem.

Dokumentace je vedena na jméno pacienta zdravotních služeb.

Odborní pracovníci Dětského krizového centra jsou vázáni mlčenlivostí dle příslušných právních předpisů.

Dětské krizové centrum a jeho pracovníci mají oznamovací povinnost dle příslušných trestněprávních předpisů (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

Pokud hovoříte jiným jazykem než českým jazykem, žádáme Vás o zajištění tlumočníka.

O zajištění tlumočníka Vás žádáme i v případě, že jste neslyšící a využíváte pro komunikaci pouze znakovou řeč.

Dále bychom Vás rádi upozornili na to, že do Dětského krizového centra není povoleno vodit a donášet živá zvířata, s výjimkou asistenčních a vodících psů; dále není dovoleno vnášet do našich prostor zbraně či jiné předměty obecně považované za nebezpečné či nakládat s ohněm. V celém objektu, ve kterém sídlí Dětské krizové centrum, se nesmí kouřit, konzumovat alkohol či jiné návykové látky.  V Dětském krizovém centru není povoleno pořizovat si zvukové a obrazové záznamy.

Pokud je Vám známo, že máte Vy nebo Vaše dítě známky akutního či infekčního onemocnění, prosíme Vás, nevstupujte do Dětského krizového centra. Rádi s Vámi dojednáme náhradní termín. Zároveň Vás prosíme, abyste nám bez odkladu informovali o tom, že Vaše dítě přišlo do kontaktu s infekčním onemocněním (žloutenka, neštovice, spála …)

 V průběhu osobní konzultace uvítáme, pokud budete mít vypnutý mobilní telefon nebo ztišené vyzvánění.

Pacient, popř. osoba odpovědná za dítě, obdrží informace o dalších podmínkách poskytování zdravotních služeb při prvním kontaktu. Před zahájením péče lze získat informace prostřednictvím telefonického nebo e-mailového kontaktu.