a) zacílení služby

Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných (fyzicky a psychicky), zneužívaných (sexuální týrání, sexuální experimentování), zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se je zvládat běžnými způsoby.

Poskytování služby krizové pomoci vychází z § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je služba poskytována v souladu se zněním zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů. Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (zvlášť zranitelným obětem – dětem).

Dětské krizové centrum poskytuje službu krizové pomoci jako registrovanou sociální službu.

Služba krizové pomoci je poskytována bezplatně.

Dětské krizové centrum má celorepublikovou působnost.

b) cílová skupina služby krizové pomoci

Cílovou skupinou jsou ohrožené děti ve věku 0 – 18, resp. do 26 let, a jejich rodiny.

Jedná se o následující cílovou skupinu:

 • děti fyzicky či psychicky týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané (dále jen „syn. CAN“),
 • děti zasažené riziky kybeprostoru
 • děti, které sexuálně experimentují
 • děti nacházející se v závažných životních situacích (rozpad rodiny – úmrtí blízké osoby)
 • děti ohrožené na zdravém vývoji, zejm. ohrožujícím prostředím, např. domácí násilí, závislost rodiče, dlouhodobá nezaměstnanost rodiče, závažné somatické či psychické onemocnění v rodině, děti žijící v sociálně znevýhodňujícím prostředí
 • děti, na nichž byl spáchán trestný čin
 • děti vystavené silně traumatizujícímu zážitku, např. přepadení, dítě jako svědek násilných trestných činů, účastník autonehody, apod.
 • děti z rodin, kde lze předpokládat snížené dovednosti či schopnosti rodičů při péči o dítě (např. z důvodu nízkého věku, postižení, závislosti rodičů na alkoholu či jiných návykových látkách)
 • děti ohrožené sociálním vyloučením, stigmatizací
 • děti ohrožené na zdravém vývoji naléhavou krizí v rodině
 • akutně vyhrocené výchovné problémy, u nichž lze předpokládat, že jsou zvládnutelné prostřednictvím poradenství o výchově.
 • děti dlouhodobě setrvávající v zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (šikana)
 • osoby v akutní krizi (např. sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, aj.).

c) činnosti sociální služby krizové pomoci

 • krizová intervence, stabilizace emočního stavu osoby v krizové životní situaci
 • zajištění bezprostřední ochrany dítěte před dalším atakováním (terc. prevence)
 • specifická diagnostika, zmapování a rozkrytí traumatizujících okolností, jimž bylo dítě vystaveno (týrání, sexuální zneužívání, domácí násilí, spáchání jiného trestného činu na dítěti, aj.) a míry dysfunkčnosti rodiny
 • standardní psychodiagnostika zaměřená zejména na hloubku a šířku traumatizace dítěte, jeho vývojovou úroveň, aktuální psychický stav, úroveň dovedností a schopností, kvalitu či patologii rodinných vztahů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při sestavování plánu nezbytných kroků k řešení krizové situace – lékařské ošetření, podání trestního oznámení
 • sociálně terapeutické činnosti tzn. krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu (terapeutický proces probíhá již v jiné službě poskytované DKC)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 • poradenství: sociální, sociálně právní, psychologické, výchovné
 • bezplatná právní poradna
 • odborné doprovázení (zejména dětí k zátěžovým úkonům trestně právního systému – na PČR k výslechu, sestavování identikitu, výpověď nezletilé osoby u soudu, apod.)
 • odborné posuzování – úzká spolupráce s PČR a OSPODy při vyšetřování okolností trestných činů páchaných na dětech (syn CAN) v rámci rodiny i mimo rodinu   – posouzení validity výpovědi dítěte, citlivě vedený pohovor s dítětem v těsné spolupráci s PČR (zabránění v sekundární viktimizaci dítěte)
 • interdisciplinární přístup – těsná spolupráce s OSPODy v rámci posuzování akutní situace a hledání optimálního řešení, ochrana dítěte před dalšími atakami týrání a zneužívání
 • spolupráce s celým rodinným systémem tam, kde je to v zájmu dítěte
 • detekce ohrožených dětí.

Činnosti sociální služby krizové pomoci jsou zajištěny jednak sociálními pracovníky (zaměřují se na práci s rodičem, osobou pečující o dítě), psychology (zaměřují se na odbornou péči o dítě a poradenství rodičům) a u právní poradny právníky.

Výchozím principem poskytovaní péče sociálně-právní ochrany je naplňování oprávněných zájmů a potřeb dítěte.

Plán péče a poskytování služby se přednostně řídí zájmy dítěte.

 Některé činnosti služby krizové pomoci mohou být vykonávány mimo prostory Dětského krizového centra.

d) podmínky čerpání služby krizové pomoci

Do péče Dětského krizového centra může vstoupit samo ohrožené dítě či zletilá osoba v krizové životní situaci, ale i členové rodiny a osoby blízké, a krizové služby jsou tak zacílené jednak na dítě, jednak na dospělé osoby z rodinného systému (rodiče, prarodiče, aj.) či jiné pečující osoby (např. budoucí osvojitelé, pěstouni, právnické osoby – školská a zdravotnická zařízení, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc apod.).

Výše uvedené osoby mohou čerpat službu anonymně. Čerpání služby v anonymním režimu je časově omezeno.

Krizová pomoc není časově ohraničena s výjimkou poskytování služby anonymnímu klientovi (uživateli služby). Čerpání služby krizové pomoci se odvíjí od individuálních potřeb dítěte nebo jeho pečujících osob.

Dítě, rodič či jiná osoba žádající o osobní kontakt s naším zařízením a jeho pracovníky má právo přijít na první kontakt, popř. další kontakty v doprovodu třetí osoby.

Při prvotním, popř. dalším, osobním kontaktu rodiče či jiné osoby s naším zařízením zváží odborní pracovníci Dětského krizového centra přítomnost třetí osoby na konzultaci.

V průběhu čerpání služby se bude rodič (pečující osoba o dítě) a dítě setkávat s dvěma klíčovými pracovníky, psychologem a sociálním pracovníkem.

V Dětském krizovém centru bude vedena spisová dokumentace na jméno dítěte. V úvodní fázi spolupráce bude dítě nebo rodič požádán o podepsání formuláře obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů a v některých případech může být podepsána Smlouva o poskytování služeb.

Odborná péče dítěti je standardně poskytována bez osobní přítomnosti rodiče (pečující osoby).

Odborní pracovníci Dětského krizového centra jsou vázáni mlčenlivostí dle příslušných právních předpisů.

Dětské krizové centrum a jeho pracovníci mají oznamovací povinnost dle příslušných trestněprávních předpisů (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

Pokud hovoříte jiným jazykem než českým jazykem, žádáme Vás o zajištění tlumočníka.

O zajištění tlumočníka Vás žádáme i v případě, že jste neslyšící a využíváte pro komunikaci pouze znakovou řeč.

Dále bychom Vás rádi upozornili na to, že do Dětského krizového centra není povoleno vodit a donášet živá zvířata, s výjimkou asistenčních a vodících psů; dále není dovoleno vnášet do našich prostor zbraně či jiné předměty obecně považované za nebezpečné či nakládat s ohněm. V celém objektu, ve kterém sídlí Dětské krizové centrum, se nesmí kouřit, konzumovat alkohol či jiné návykové látky.  V Dětském krizovém centru není povoleno pořizovat si zvukové a obrazové záznamy.

Pokud je Vám známo, že máte Vy nebo vaše dítě známky akutního či infekčního onemocnění, prosíme Vás, nevstupujte do Dětského krizového centra. Rádi s Vámi dojednáme náhradní termín.  Zároveň Vás prosíme, abyste nám bez odkladu informovali o tom, že Vaše dítě přišlo do kontaktu s infekčním onemocněním (žloutenka, neštovice, spála …)

 V průběhu osobní konzultace uvítáme, pokud budete mít vypnutý mobilní telefon nebo ztišené vyzvánění.

Další informace o podmínkách poskytování služby krizové pomoci získá rodič (pečující osoba o dítě) a dítě při prvním osobním kontaktu s naším zařízením.

Pro získání dalších informací ohledně poskytování služby krizové pomoci, kontaktujte Dětské krizové centrum.

e) Provozní doba, viz  kontakty

Objednání

Dětské krizové centrum uvítá vaše objednání prostřednictvím telefonních nebo e-mailových kontaktů.

 1) telefonicky na čísle:   241 480   511 nebo 777 664 672

Nejvhodnější dobou pro objednání a telefonáty je následující doba: po – pá:   8.15 –  9.00 h nebo 11.30 – 12.00 h nebo 12.30 – 13:00 h.

2)  elektronicky  na adrese: ambulance@ditekrize.cz

3)  osobně na adrese kmenového zařízení.

Pokud se budete objednávat, žádáme Vás o trpělivost, protože v rámci telefonního kontaktu bude mapována situace Vašeho dítěte a Vás (věk dítěte, Váš právní vztah k dítěti, aktuální situace dítěte, Váš požadavek na péči).

Ve většině případů je zapotřebí si na telefonní rozhovor ponechat čas v rozpětí 10-20 minut.

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžete být odmítnuti při objednání, a to z důvodu naplněné kapacity našeho zařízení nebo v případě, že nebudete naplňovat cílovou skupinu našeho zařízení.

Adresa, na které je poskytována služba krizové pomoci, viz kontakty.

Krizová okamžitá pomoc

Dětské krizové centrum nabízí jednorázovou okamžitou pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to vždy v úterý, středu a čtvrtek od 16 do 18 h.

Cílová skupina dětí je shodná s bodem b), viz bod b).

Služba okamžité krizové pomoci je poskytována bezplatně.

Dítě se na službu – krizové okamžité pomoci může dostavit samo, nebo v doprovodu zákonného zástupce, další pečující osoby nebo třetí osoby. Odborný pracovník Dětského krizového centra zváží navázání kontaktu s touto doprovázející osobou.

Poskytování služby se řídí pořadím příchozích klientů. V případě, že na službu přijde více klientů, než kterým lze ve vymezeném čase poskytnout odbornou péči, budou odkázáni na následující dny, kdy je služba poskytována.

Služba okamžité krizové pomoci je poskytována odbornými pracovníky DKC (psychology, sociálními pracovníky).

Poskytování služby okamžité krizové pomoci dítěti nezakládá automaticky nárok na poskytování dalších služeb DKC dítěti nebo zákonnému zástupci (osobě odpovědné za výchovu dítěte, pečující osobě). Na základě vyhodnocení situace konkrétního dítěte a po dohodě s uživateli služeb je v opodstatněných případech převod uživatele do jiné služby poskytované DKC možný.

Dítě a dospívající může čerpat službu okamžité krizové pomoci anonymně.

Dítě nebo doprovázející osoba se vztahem k dítěti (právním vztahem k dítěti) je požádána o podepsání formuláře obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů.

Další informace o podmínkách poskytování služby krizové pomoci získá dítě a osoba odpovědná za dítě (rodič, další pečující osoba) při prvním osobním kontaktu v Dětském krizovém centru.