Vzdělávání, stáže a kurzy

Nabízíme stáže krátkodobé i dlouhodobé. Stáže v Dětském krizovém centru jsou zpoplatněny. Pokud je umožněna stáž studentům, může dojít k sepsání Smlouvy o průběhu stáže.

Výhodou absolvování stáže v Dětském krizovém centru je, že:

– získáte praxi v oboru, který studujete

– podrobně se seznámíte a zároveň prohloubíte znalosti o problematice syndromu CAN

– seznámíte se se standardními postupy v případech ohroženého dítěte

– seznámíte se s prostředím neziskové organizace, která má dlouholeté zkušenosti na poli poskytování služeb/péče ohroženým dětem

– absolvujete pravidelné individuální poradenství zaměřené na potřeby Vás, studenta

– získáte nové pracovní kontakty.

Po dobu celé vaší stáže vás bude provázet vedoucí stáže – mentor. Mentor bude zajišťovat dohled nad průběhem stáže a plánování aktuálního programu pro vás studenty (délka, termíny, jednotlivé činnosti, které bude student vykonávat, potvrzení dokumentů apod.). Na úvod stáže bude student seznámen s povinnou mlčenlivostí a dále bezpečností práce na pracovišti Dětského krizového centra.

Náplň stáže:

– studium dokumentů, které souvisejí s poskytováním služby nebo péče

– metodiky související s chodem služby nebo péče (tzv. Interní předpisy Dětského krizového centra)

– náslechy u konzultací/psychologického vyšetření s uživatelem služby (pouze pokud dal uživatel služby k tomu písemný souhlas)

– příprava podkladů pro spisovou dokumentaci (zápisy z konzultací či vyšetření uživatele, vyhodnocování podkladů apod.)

– analýza a rozbor případu ohroženého dítěte s ohledem na plánování dalších kroků či opatření (individuální plány, revize individuálních plánů)

– účast na vzdělávacích a dalších aktivitách Dětského krizového centra

– účast na poradách, supervizích, případových konferencích (rodinných konferencích, setkání odborníků), pokud se v době stáže konají

– spolupráce při revizích standardů kvality sociálních služeb

– spolupráce na propagaci služeb a péče Dětského krizového centra

– další činnosti, o které projeví student zájem a které je možné s ohledem na situaci a rozhodnutí uživatele služby/péče či z časových, finančních, kapacitních důvodů služby/péče uskutečnit.

Náplň a podmínky stáže se mohou lišit podle druhu oboru, který student studuje.

Profil studenta:

– student humanitního oboru (upřednostňujeme studenty vyšších ročníků, u studentů oboru psychologie umožňujeme stáž od navazujícího stupně studia)

– zájem o cílovou skupinu Dětského krizového centra

– empatie

– komunikativnost

– zájem o týmovou spolupráci či komunikaci

– zájem o další vzdělávání se

V případě zájmů o stáž, prosím, kontaktujte tyto pracovnice Dětského krizového centra:

  1. Veronika Andrtová (stáže pro sociální pracovníky a pro další příbuzné obory): tel. 241 480 511, e-mail: andrtova@ditekrize.cz

Před realizací stáže obvykle proběhne mezi mentorem (pracovníkem Dětského krizového centra) a studentem osobní schůzka, na které dojde k vyjasnění si vzájemných očekávání od stáže.

Student může být i odmítnut z důvodu odlišných očekávání a postojů k průběhu realizace stáže.

Rádi bychom Vás upozornili, že evidujeme velký zájem o stáže v našem zařízení, proto si stáž zajistěte v dostatečném předstihu. Počet stáží je omezen.

Dětské krizové centrum nabízí i exkurze pro studenty základních, středních, vysokých škol a vyšších odborných škol.

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky a přesto máte zájem o stáž či exkurzi, neváhejte se na nás obrátit.