a) zacílení služby

Dětské krizové centrum, z.ú., je osobou pověřenou pro poskytování sociálně-právní ochrany dětí dle Rozhodnutí Magistrátu Hl.m.Prahy, č. 101801/02, ze dne 16. září 2002.

Pověření se vztahuje na tyto činnosti:

 • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Sociálně-právní ochrana dětí DKC se zaměřuje na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (tzv. ohrožené dětí), zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a na rodiny, které se nacházejí v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a nedaří se je zvládat běžnými způsoby.

Služba je poskytována bezplatně.

Dětské krizové centrum má celorepublikovou působnost.

b) cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ohrožené děti ve věku 0 – 18 let a jejich rodiny. Dále je cílová skupina definována zejména následovně (viz § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí), tzn. děti,:

 1. jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají (např. pro nízký věk, postižení, závislost rodičů na alkoholu nebo jiných návykových látkách) nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 2. které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
 3. na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu (zejména problematika syndromu CAN)
 4. které jsou ohrožovány na zdravém vývoji, zejm. násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř. násilím mezi dalšími fyzickými osobami nebo závislostí rodiče, dlouhodobou nezaměstnaností rodiče, závažným somatickým nebo psychickým onemocněním v rodině, sociálně znevýhodňujícím prostředím
 5. které se nacházejí v závažných životních situacích (např. rozpad rodiny)
 6. které jsou/byly vystavené silně traumatizujícímu zážitku
 7. které jsou ohrožené sociálním vyloučením
 8. které jsou ohrožené na zdravém vývoji naléhavou situací v rodině
 9. s akutně vyhrocenými výchovnými problémy, u nichž lze předpokládat, že jsou zvládnutelné prostřednictvím výše definované péče
 10. které se nacházejí v dlouhodobě setrvávající zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (např. šikana apod.).

Činnosti sociálně-právní ochrany dětí jsou zajištěny jednak sociálními pracovníky (zaměřují se na práci s rodičem, pečující osobou o dítě), psychology (zaměřují se na odbornou péči o dítě), terapeuty (zaměřují se na odbornou péči o dítě) a u právní poradny právníky.

 

 Výchozími principy poskytované péče sociálně-právní ochrany jsou oprávněné zájmy a potřeby dítěte.

 Plán péče a poskytování péče se přednostně řídí zájmy dítěte.

c) činnosti sociálně-právní ochrany dětí

Konkrétně se jedná o následující činnosti:

 1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (detekce)
  1. řešení anonymních oznámení na situaci ohroženého dítěte (oznámení může mít podobu písemnou – dopisy, e-maily, SMS-zprávy nebo telefonickou, popř. osobní)
  2. řešení oznámení na situaci ohroženého dítěte identifikovanou osobou, ať právnickou nebo fyzickou

Oznámení může být učiněno v rámci ambulantního provozu Dětského krizového centra nebo na telefonní Linku důvěry Dětského krizového centra, viz kontakty na Dětské krizové centrum.

 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

V rámci poskytování sociálně-právní ochrany dítěte se pomoc rodičům uplatňuje v rámci individuálních konzultací, které vede sociální pracovník nebo psycholog nebo sociální pracovník společně s psychologem.

Pomoc může být uplatňována ve formě osobní, písemné (elektronické) nebo telefonické. Forma pomoci je zvolena dle naléhavosti řešení případu dítěte, možností Dětského krizového centra a dle účelnosti poskytované pomoci.

Forma pomoci je poskytována nejenom rodičům, ale i dalším osobám, které o dítě osobně pečují.

Pomoc může být poskytnuta i dalším oprávněným zástupcům institucí a organizací, které poskytují péči o dítě, a to na základě vyhodnocení situace dítěte a s přihlédnutím k příslušným právním předpisům.

V rámci této péče se může jednat o účast pracovníků DKC na případových konferencích nebo rodinných konferencích nebo jednáních komise pro sociálně-právní ochranu dětí (viz § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

Dále může být uživateli péče poskytnuto bezplatné právní poradenství.

 

 1. Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Poradenství je zprostředkováno v rámci individuálních konzultací, které vede sociální pracovník nebo psycholog nebo sociální pracovník společně s psychologem.

Jedná se o poradenství sociální, sociálně-právní, psychologické.

Poradenství se zaměřuje na oblast výchovy a vzdělávání dítěte, rozšiřování dovedností žádoucích výchovných postojů rodičů k dětem, podpory otevřené komunikace a zdravých vztahů v rodině, atd.

Poradenství může mít formu osobní, písemnou nebo telefonickou.

Forma poradenství je zvolena dle individuálních potřeb dítěte, naléhavosti případu, možností Dětského krizového centra a dle účelnosti.

Poradenství, zejm. rodinné poradenství, je poskytováno rodičům, dalším pečujícím osobám o dítě, ale i oprávněným zástupcům institucí a organizací.

 1. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

 

 1. Činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Jedná se o poskytování dlouhodobé terapeutické péče ohroženým dětem a dále socioterapie rodičům nebo dalším pečujícím osobám.

Proces terapie je určen dětem/pečujícím osobám, které nemohou zvládnout silný emoční zážitek či traumatizující situaci vlastními silami či kde intenzita prožitku překračuje běžně únosnou míru; dále dětem/pečujícím osobám, u nichž bez podpory hrozí vyčerpání psychických sil či kde je bez odborné pomoci riziko rozvoje psychických poruch, nežádoucích postojů, prožitků a chování.

Terapie představuje proces navozování žádoucích změn v chování, prožívání, sebepojetí a vztazích dítěte či dospělé osoby prostřednictvím  terapeutických metod a přístupů.

Terapie je realizována  v krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé formě.

Terapeutická péče navazuje standardně na ukončenou diagnostickou fázi.

Terapie může mít formu individuální či skupinovou.

Dalšími činnostmi je sanace vztahů v dysfunkčních rodinách, společná setkání rodičů, mimosoudní dohody rodičů, asistovaný styk rodiče s dítětem.

Asistovaný styk dítěte s rodičem je v Dětském krizovém centru realizován v těch případech, kdy je oprávněný důvod požadovat přítomnost další osoby na styku. Tímto důvodem může být zejména nízký věk dítěte, odmítání rodiče dítětem, hluboce narušený či nevytvořený vzájemný vztah mezi dítětem a rodičem. Ke styku dítěte s rodičem v Dětském krizovém centru dochází na základě rozhodnutí rodičů či na žádost soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Cílem péče je umožnění navázání, obnovení či prohloubení vzájemného vztahu mezi rodičem a dítětem pod odborným vedením a dále zajištění bezpečných podmínek pro dítě, a to z hlediska bezpečí fyzického a zejména  emočního. Asistovaný styk probíhá v prostorách Dětského krizového centra. Asistovaný styk v Dětském krizovém centru má stanovené další podmínky, o kterých se zájemce dozví po telefonu, e-mailu či osobně.

Dále se může jednat o činnosti, které jsou spojeny s poskytováním právního poradenství.

 1. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Výše uvedené činnosti jsou poskytovány dítěti a jeho rodičům, popř. dalším pečujícím osobám, při zajištění úzké spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dítěte.

Dětské krizové centrum přispívá k rozvoji spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dítěte. Spolupráce se rozvíjí v rámci řešení individuálních případů uživatelů péče Dětského krizového centra, dále ve formě osobních setkání s pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dítěte (setkávání pracovníků Dětského krizového centra a orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, Den otevřených dveří DKC, vzdělávací seminář Dětského krizového centra zaměřený na problematiku práce s dítětem a jeho rodinou v rámci problematiky syndromu CAN apod.).

Činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dítěte nejsou totožné s činnostmi, které jsou poskytovány v rámci zákona o sociálních službách.

Mezi další specifické činnosti patří:

 • zajištění bezprostřední ochrany dítěte
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
 • dlouhodobé sledování vývoje dítěte
 • spolupráce s celým rodinným systémem (tam, kde je to v zájmu dítěte)
 • podpora a rozvíjení rodičovských kompetencí v dysfunkčních rodinách
 • primární, sekundární, terciární prevence
 • doprovázení a podpora
 • osvětová činnost –v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzu zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.