27 let Dětského krizového centra (1992 – 2019)

Ambulantní péče byla v Dětském krizovém centru od roku 1992, kdy bylo Dětské krizové centrum založeno, poskytována již 6 821 ohroženým dětem. Převažující problematikou řešenou v DKC zůstává především sexuální násilí na dětech.

Klientela DKC v letech 1992 – 2019 dle vstupní problematiky

Diagnózapočet%
fyzické týrání5618
psychické týrání1692
sexuální zneužívání172126
ohrožující prostředí134320
rozvodová problematika1 35720
jiná problematika1 67024
CELKEM6 821100 %

Ambulantní služby v roce 2020

V průběhu roku 2020 využívalo ambulantní služby Dětského krizového centra celkem 396 klientů, tj. dětí týraných, zneužívaných a dětí nacházejících se ve zvlášť obtížných a ohrožujících podmínkách.

Ve všech případech, kdy je takové zacílení v zájmu dítěte, usiluje Dětské krizové centrum o komplexní práci s celým rodinným systémem, uživateli služeb DKC jsou proto nejen přímo ohrožené děti, ale i jejich sourozenci, další členové primární a v případě potřeby i širší rodiny, pěstouni či jiné signifikantní osoby.  Celkový počet uživatelů ambulantních služeb tak v roce 2020 dosáhl čísla 872. uživatelů.

Odborná ambulantní péče byla v roce 2020 realizována prostřednictvím 13 500 konzultací.  Konzultace zahrnují všechny formy osobních i distančních kontaktů s uživateli služeb i se spolupracujícími odborníky.

Klientela DKC  od 1.1.2020 – 31.12.2020

ProblematikaOhr.dětíKonzultaceIntervenceKontaktyUživatelé
fyzické týrání371 8481 1451 95298
psychické týrání168585241 31138
sexuální zneužívání1134 2272 8144 544259
ohrožující prostředí874 2992 0523 799214
vyhrocený spor3066026768653
sex.experimentování1042426549525
jiná problematika1031 184858816185
39613 5007 92713 603872

1 Ohrožující prostředí zejména: domácí násilí, poruchy osobnosti rodičů, psychiatrická onemocnění rodičů, konflikty rodičů, abusus alkoholu rodičem aj.

2 Jiná problematika zejména: zanedbávání a jiné formy traumatizace (přepadení dítěte, násilné trestné činy mezi rodiči, dopravní nehody aj), úmrtí rodiče, výchovné problémy, neurotické obtíže, sebevražda v rodině či blízkém okolí, depresivní poruchy u dětí, sebepoškozování aj.

Linka důvěry v roce 2020

V období 1.1.2020 – 31.12.2020  bylo prostřednictvím Linky důvěry přijato celkem   4.200  krizových  kontaktů, z toho 1.161 prostřednictvím chatu (28%).

Převažující problematika

počet
Syndrom CAN1 077
rodinná problematika392
vrstevnická problematika11
problematika osobní a existenciální831
sociálně právní problematika155
partnerská a manželská problematika33
zdravotní problematika105
sexuální problematika87
závislosti18
sociální patologie43
internetová problematika73
šikana43
traumatizující událost71

Ambulantní služby v roce 2018

V průběhu roku 2018 využívalo ambulantní služby Dětského krizového centra celkem 356 klientů, tj. dětí týraných, zneužívaných a dětí nacházejících se ve zvlášť obtížných a ohrožujících podmínkách;   u 228 dětí byla péče zahájena právě v průběhu roku 2018;  128 dětí vstoupilo do péče v letech předchozích a čerpaly péči dlouhodobě, a to pro závažnost traumatizujícího dopadu, případně byla péče obnovena pro důsledky nepříznivé situace na jejich psychický stav či z důvodu výskytu nových ohrožujících okolností.

Ve všech případech, kdy je takové zacílení v zájmu dítěte, usiluje Dětské krizové centrum o komplexní práci s celým rodinným systémem, uživateli služeb DKC jsou proto nejen přímo ohrožené děti, ale i jejich sourozenci, další členové primární a v případě potřeby i širší rodiny, pěstouni či jiné signifikantní osoby.  Celkový počet uživatelů ambulantních služeb tak v roce 2018 dosáhl čísla 845 uživatelů.

Odborná ambulantní péče byla v roce 2018 realizována prostřednictvím 12.285 konzultací.  Konzultace zahrnují všechny formy osobních i distančních kontaktů s uživateli služeb i se spolupracujícími odborníky.

Aktivní klientela DKC v roce 2018 dle vstupní problematiky

Diagnózapočet ohrožených dětí%počet uživatelů%počet

konzultací

%
fyzické týrání391195111 56713
psychické týrání1443643933
sexuální zneužívání11332300365 55545
ohrožující prostředí 16518150182 84823
vyhrocený rozvodový spor2675364333
jiná problematika 29928211251 48913
Celkem356100 %845100 %12 285100 %

 1 Ohrožující prostředí zejména: domácí násilí, poruchy osobnosti rodičů, psychiatrická onemocnění rodičů, konflikty rodičů, abusus alkoholu rodičem aj.

2 Jiná problematika zejména: zanedbávání a jiné formy traumatizace (přepadení dítěte, násilné trestné činy mezi rodiči, dopravní nehody aj), úmrtí rodiče, výchovné problémy, neurotické obtíže, sebevražda v rodině či blízkém okolí, depresivní poruchy u dětí, sebepoškozování aj.

Z hlediska vstupní problematiky dominovala i v roce 2018 problematika sexuálního zneužívání dětí, v roce 2018 přivedla do naší péče 113 dětí (32%).  Traumata způsobená sexuálním zneužíváním v dětství patří mezi nejtěžší a žádají intenzivní odbornou péči, což se promítá i do počtu konzultací poskytovaných  dětem sexuálně zneužívaným a jejich rodinám.

Za pozornost stojí také věková struktura naší klientely. Nadále se setkáváme s traumatizovanými dětmi i v těch nejmladších věkových kategoriích.

Fyzické a psychické týrání přivádělo v roce 2018 celkem 53 dětí.  V 17 případech byla za týrající osobu označena matka, 28 x otec, v 6 případech nevlastní otec či partner matky; v 1 případě byli týrající osobami oba rodiče a v 1 případě starší sourozenec.  Forma fyzického týrání se neodlišovala od naší zkušenosti z předchozích let; většina dětí byla atakovaná brachiálně, údery byly nejčastěji směřovány do oblasti obličeje a hlavy; dále jsme se setkávali s případy, kdy byly děti surově bité vařečkou či řemenem.

Sexuální zneužívání: s podezřením na sexuální zneužívání vstoupilo do péče celkem 113 dětí, v 19 % případů se jednalo o podezření ze sexuálního zneužívání chlapců, v 81% u dívek. V péči DKC jsou především děti, které byly zneužívané těmi nejzávažnějšími, tedy kontaktními formami; v roce 2018 to bylo nejméně 91 dětí; 14 dětí bylo zneužíváno bezkontaktní formou, včetně těch, které se odehrávaly v kyberprostoru.  Řešili jsme též komerční zneužívání.

Nejméně ve 113 případech byly děti sexuálně atakované těmi nejzávažnějšími tedy kontaktními formami zneužívání; z nichž 40% dětí bylo zneužíváno těmi nejzávažnějším formám zneužití v podobě penetračních technik, tj. formou vaginálního, análního či orálního styku.

Jednorázovému sexuálnímu násilí bylo vystaveno 37 dětí; dlouhodobě bylo atakováno minimálně 70 dětí, a to i po dobu několika let;  5 dětí bylo sexuálně zneužíváno déle než 3 roky, 11 dětí pak muselo snášet toto utrpení dokonce déle než 5 let!

V 90% případů byly děti zneužívané osobami mužského pohlaví, v 5 případech ženami.

Každoročně se setkáváme se sexuálně zneužitými dětmi i v těch nejmladších věkových kategoriích. Alarmující je věk, do kterého děti datují zahájení sexuálního zneužívání.  Ve 46 % případů datovaly děti počátek sexuálního atakování do věku pod 6 let!

S jednoznačně nevěrohodným / falešným obviněním ze sexuálního násilí na dětech jsme se setkali v 6 případech. V Dětském krizovém centru se setkáváme především s těmi případy, kdy falešně obvinění zosnovuje dospělá osoba, nikoliv dítě. Nejčastěji byl falešně označen vlastní otec dítěte, případně nevlastní otec či partner matky.

Ohrožující prostředí: do této kategorie spadalo v roce 2018 celkem 65 dětí. I v roce 2018 dominovaly zejména dlouhodobě konfliktní vztahy a hádky mezi rodiči (nespadající do kategorie rozvodové problematiky) s negativním dopadem na vývoj 13 dětí, 11 dětí bylo zasaženo traumatizujícím dopadem domácího násilí mezi rodiči, jehož byly děti přímým svědkem. Vývoj dětí byl v 12 případech negativně ovlivňován osobnostními charakteristikami a osobnostními poruchami některého z rodičů; hrubé zanedbávání péče o dítě přivedlo 8 dětí; 6 dětí bylo závažně poškozeno dopady závislosti rodičů na alkoholu či drogách; negativní dopady psychiatrického onemocnění rodiče přivedly 3 děti.

Vyhrocené rozvodové spory přivedly do péče DKC  26 dětí. Vyhrocené rozvodové spory představují zdravý vývoj dítěte ohrožující situaci, s vysokou tolerancí společnosti k nevhodnému a dítě poškozujícímu jednání rozvádějících se rodičů. V roce 2018 jsme řešili především případy cílené manipulace dítěte proti druhému rodiči i jeho širší rodině a odmítání styků dítěte s rodičem, které měly původ především v osobní negativní zkušenosti dítěte s chováním rodiče (rodič coby domácí agresor, rodič závislý na alkoholu či drogách; rodič nerespektující potřeby dítěte aj).

Jiná problematika zahrnovala v roce 2018 zejména 25 případů sebepoškozování se dětmi;  12 případů depresivní poruchy u dětí; 8 případů zvýšeného suicidálního rizika;  11 případů šikany a vrstevnických konfliktů;  závažnější poruchy chování jsme řešili u 8 dětí;  tragické úmrtí v rodině či úmrtí kamaráda přivedlo do péče 8 dětí;  sexuálního experimentování se dopustilo 8 dětí.   Obraz problematiky doplnily případy násilného úmrtí v rodině; akutní reakce na stres;  negativního dopadu falešného obvinění dospívajících mladíků ze sexuálního násilí;  vedle toho jsme řešili obsedantně kompulzivní poruchu;  poruchy příjmu potravy, sociální fóbii a další.

Na vzniku, rozvoji i udržování syn CAN se nejednou podílí i netýrající rodič, a to svoji pasivitou, nekonáním v zájmu dítěte, nepřiznáním si závažnosti ohrožení dítěte. Mnohé ohrožené děti se proto nemohou spoléhat na pomoc a ochranu ze strany své rodiny a jsou odkázané na všímavost a pomoc lidí stojících mimo jejich rodinu.  Tato skutečnost se promítá do počtu případů, kdy iniciátorem zahájení péče o ohrožené dítě byla nepříbuzná osoba;  v roce 2018 se jednalo o 33% případů. Rodiče iniciovali zahájení péče v 58% případů, jiné příbuzné osoby 6% případů. Klient sám si vyžádal péči ve 3%.

Linka důvěry

Linka důvěry Dětského krizového centra (dále LD DKC) zahájila svoji činnost v roce 1996 a od té doby přijala již 63 004. V roce 2018 jsme na Lince důvěry přijali celkem 4 672 kontaktů.

Působnost LD DKC je celorepubliková.

Vstupní problematika v kontaktech přijatých na LD DKC v roce 2018

Převažující problematikapočetZ toho zejména
syn CAN1 090sexuální zneužívání 25%; fyzické týrání 33%; psychické týrání 20%; ohrožující prostředí 16%; zanedbávání 6%;
rodinná problematika449závislosti rodičů 6%; domácí násilí 2%; hádky rodičů 4%; nezájem rodičů 3 %; rozvod rodičů 8%; spory o děti 15%; úmrtí v rodině 5%; problémy v rodinné komunikaci 9%; přehnaná přísnost rodičů 5%; strach s reakce rodičů 3%; útěk z domova 5%;  konfliktní vztahy dětí a rodičů 22%; vztahy mezi sourozenci 2%; jiné 11%;
vrstevnická problematika46osamělost 13%; posměch vrstevníků 24%;  vztahy s kamarády a konflikty ve vrstevnických vztazích 57%; úmrtí kamaráda 2%; jiné 4%;
problematika osobní

a existenciální

642problémy se sebou samým 25%; sebepoškozování 12 %; suicidální myšlenky a tendence 34%; suicidální pokus 4 %; strach o blízké 2%; stres – přetížení – únava 6%; osamělost 5%; jiné 12%;
sociálně právní problematika281sociálně právní ochrana dětí 79%; úprava styku rodiče s dítětem 13%; podezření na trestný čin 2%; náhradní rodinná péče 2%; jiné 4%;
partnerská a manželská problematika69gravidita 6%; nevěra 9 %; partnerské násilí 13 %; rozchod 32%; rozvod 13%; konflikty 15%; jiné 12%;
zdravotní problematika257gravidita, abort 3%; gynekologická problematika 5%; poruchy příjmu potravy 27%; letální onemocnění 3%; tělesné onemocnění 51%; jiné 11%;
sexuální problematika68homosexualita 10%; sexuální identita 12%; sexuální dysfunkce 6%; znásilnění 21%; dotazy na sexuální témata 10%;  psychosexuální vývoj 15%; pohlavně přenosné nemoci 10%; antikoncepce 3%; jiné 13%;
závislosti33alkohol 58%; drogy 30%; automaty 6%; počítače 6%;
sociální patologie jiná29agrese 21%; delikvence 3%; domácí násilí 35%; rasismus 3%; kriminalita 31 %; vandalismus 3%; jiné 4%;
internetová problematika68internetová kriminalita včetně dětské pornografie 26%; kyberšikana 41%; lákání na schůzku 3%; obtěžování cizí osobou 12%; nelegální obsah 4%; jiné 14%;
šikana111šikana ve škole 74%; šikana mimo školu 23%; jiné 3%;
traumatizující událost jiná31autonehoda 3%; okradení 3%; přepadení 16%; úmrtí blízké osoby 39%; znásilnění 23%; jiné 16%.

Linku důvěry DKC  v roce 2018 klienti kontaktovali prostřednictvím těchto forem:

  • non-stop telefonická linka    3 076  kontaktů               66 %
  • Skype hovory                                260 kontaktů                   6 %
  • chat                                                   919  kontaktů                20 %
  • internetové poradenství           417  kontaktů                   9 %

ROK 2017

V roce 2017 jsme poskytovali ambulantní služby celkem 366 ohroženým dětem. Péče je v Dětském krizovém centru poskytovaná nejen ohroženému dítěti, ale vždy, když je to možné, i  rodičům, případně jiným signifikantním osobám (prarodiče pečující o dítě, pěstouni aj.). Celkový počet uživatelů našich ambulantních služeb dosáhl v roce 2017 čísla 820 uživatelů.

 Klientela DKC v roce 2017 podle vstupní problematiky
Fyzické týrání32
Psychické týrání 7
Sexuální zneužívání135
Ohrožující prostředí59
Rozvodový spor o dítě20
Jiná problematika113
CELKEM366

„Ohrožující prostředí“  zahrnuje především: domácí násilí, závislosti rodičů, nestabilitu zázemí, vyhrocené konflikty mezi rodiči j. V kategorii „jiná problematika“ dominuje zejména sebepoškozování dětí, suicidální riziko nastraně dítěte,  úmrtí v rodině, sexuální experimentování,  jiné formy traumatizace dětí, depresivní poruchy, neurotické obtíže, úzkosti, fóbie, disharmonický vývoj osobnosti aj.

Aktivní klientela DKC podle bydliště
Praha55 %
Středočeský kraj34 %
Ostatní kraje11 %
CELKEM100 %

Linka důvěry Dětského krizového centra přijala v roce 2017 3 598 kontaktů.

ROK 2017

Aktivní klientela DKC v roce 2017 – dle  vstupní problematiky
Vstupní problematikapočet ohrožených dětí%počet uživatelů%počet konzultací%
Fyzické týrání329759203419
Psychické týrání721424264
Sexuální zneužívání1353727934455242
Ohrožující prostředí591612315199519
Vyhrocený spor o dítě2052631571
Jiná problematika1133130437163015
CELKEM372100%746100%6638100%

Fyzické a psychické týrání přivedlo do DKC celkem 39 dětí; u 11 dětí byla za týrající osobu označena matka, 9 x otec, v 7 případech nevlastní otec či partner matky; dalšími týrajícími osobami byli prarodiče či partner pěstounky.  Většina dětí byla atakovaná brachiálně, ale pracovali jsme také s dětmi, které byly surově bité vařečkou či řemenem, s nimiž bylo brutálně udeřeno o zem či stěnu, nebo byly záměrně popálené.

Sexuální zneužívání: s podezřením na sexuální zneužívání vstoupilo do péče celkem 135 dětí, přičemž se ve 21 % případů jednalo o podezření ze sexuální zneužívání chlapců, v 79% u dívek. Nejméně ve 113 případech byly děti sexuálně atakované těmi nejzávažnějšími, tedy kontaktními formami zneužívání; více 28 % dětí byla vystavena těm nejzávažnějším formám zneužití v podobě penetračních technik, tj. vaginálnímu, análnímu či orálnímu styku. Opakovaně bylo atakováno 91 dětí, a to i po dobu několika let – 8 dětí bylo sexuálně zneužíváno déle než 3 roky, 5 dětí dokonce déle než 5 let!

Závažnost sexuálního zneužívání úzce souvisí s tím, kým jsou děti sexuálně atakované; přičemž nejčastěji se jedná o osoby známé a ponejvíce dokonce příbuzné; v 57 případech byl za abusora označen vlastní otec, ve 18 nevlastní otec či partner matky, ve 6 případech se jednalo o dědu, o sourozence ve 9 případech; ostatní příbuzné osoby měly děti atakovat ve 6 případech; 2 z dětí pak byly sexuálně atakované matkami.

Vedle osob přímo z rodiny byly děti v péči DKC sexuálně atakované osobami nepříbuznými, které ale děti dobře znaly; 10 dětí bylo sexuálně atakováno dobrými známými rodičů, 7 dětí vrstevníky a kamarády; 3 děti jinými zletilými známými nepříbuznými osobami; ve 3 případech byl za zneuživatele označen pedagog.

„Pouze“ 10 dětí z celkového počtu 135 bylo zneužito osobami, které děti neznaly, během náhodného kontaktu.

Alarmující je věk, do kterého děti datují zahájení sexuálního zneužívání.  Ve 37 % případů to bylo méně než 6 let!

S jednoznačně nevěrohodným / falešným obviněním jsme se setkali v 7 případech; přičemž se jedná o případy, kdy falešně obvinění vždy primárně sděluje dospělá osoba, nikoliv dítě. Nejčastěji byl falešně označen vlastní otec dítěte, případně nevlastní otec či partner matky.

S problematikou ohrožení dětí sexuálním zneužíváním se setkáváme také v souvislosti s pohybem dětí na internetu, zejména na sociálních sítích, v rámci kybergroomingu. Dalším rizikových faktorem pohybu dětí na internetu je snadnost přístupu pornografických stránek, a to i pro nezletilé osoby. Vzhledem k nízkému věku, ve kterém se  děti dnes již běžně pohybují v prostoru internetu bez jakékoliv kontroly, dostávají se děti k pornografickému materiálu dříve, než  odpovídá jejich psychosexuálnímu vývoji. Důsledkem je neadekvátní stimulace dětí a tendence opakovat to, co shlédly, v rámci sexuálního experimentování s výrazně mladšími dětmi z rodiny (mladší sourozenci, sestřenice, bratranci) či mimo rodinu (děti ze sousedství aj.).

Ohrožující prostředí: i v roce 2017 v této kategorii dominovaly zejména dlouhodobě konfliktní vztahy a hádky mezi rodiči (nespadající do kategorie rozvodové problematiky) s negativním dopadem na vývoj 20 dětí, 4 dětí bylo zasaženo traumatizujícím dopadem domácího násilí mezi rodiči, jehož byly děti přímým svědkem. Vývoj dětí byl v 17 případech negativně ovlivňován osobnostními charakteristikami a osobnostními poruchami některého z rodičůhrubé zanedbávání péče o dítě přivedlo 6 dětí; 5 dětí bylo závažně poškozeno dopady závislosti rodičů na alkoholu či drogách; negativní dopady psychiatrického onemocnění rodiče přivedly 3 děti.

Vyhrocené rozvodové spory měly negativní dopad na vývoj dětí ve 20 případech a představovaly pro děti nadměrný stres. Jednalo se především o spory o děti v rámci jejich svěření do péče, ale také o případy cílené manipulace dítěte proti druhému rodiči, nebo odmítání styků s rodičem na straně dítěte pramenící povětšinou z osobní negativní zkušenosti dítěte s chováním rodiče (domácí agresor, abusus alkoholu aj).

Jiná problematika zahrnovala v roce 2017 zejména případy sexuálního experimentování u 16 dětí; v 13 případech se jednalo o nečekané, tragické či násilné úmrtí blízkých osob;  závažné sebevražedné tendence přivedly do péče 10 dětí;  13 dětí se opakovaně sebepoškozovalo; poruchy chování dominovaly u 5 dětí. U 16 dětí byly vstupní problematikou úzkostné, depresivní, psychosomatické či jiné duševní poruchy.   Šikanou byly traumatizované 9 dětí.

Působnost Dětského krizového centra zůstává i nadále vzhledem k jedinečnosti zaměření pracoviště celorepubliková. Obyvatelé Prahy tvořili v roce 2017 celkem 55% klientely DKC. Z důvodu neexistence obdobných pracovišť dojíždí do našeho zařízení 1/3 klientů z kraje Středočeského a minimálně 10 % klientů dokonce z ještě vzdálenějších regionů.

Linka důvěry Dětského krizového centra v roce 2017

Linka důvěry Dětského krizového centra zahájila svoji činnost v roce 1996 a od té doby přijala 58 332 kontaktů.

V roce 2017 jsme přijali 3 598 kontaktů.

Linka důvěry Dětského krizového centra je významným záchytným bodem syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a významně přispívá k detekci ohrožených dětí a dětí, na nichž byl spáchán trestný čin.

Převažující problematika v kontaktech přijatých LD DKC v roce 2017
Syndrom CAN831
Rodinná problematika 839
Vrstevnická problematika   94
Osobní a existenciální probl.1 792
Partnerská a manželská probl. 200
Sociálně právní problematika 429
Zdravotní problematika 142
Sexuální problematika 183
Závislosti  59
Sociální patologie  54
Šikana, kyberprostor 118
Jiná traumatizující událost   79

V některých hovorech se vyskytují dvě i více závažných problematik, proto součet převyšuje celkový počet přijatých hovorů.

Forma kontaktu s Linkou důvěry DKC v roce 2017
pevná linka1 95754 %
mobilní telefon  39011 %
chat  884 25 %
internetové poradenství  294  8 %
Skype    73  2 %
CELKEM3 598100 %

Význam Linky důvěry DKC je dán jednak její specializací, jednak tím, že již od svého vzniku působí v NON-STOP  režimu. S ohledem na okamžitou dostupnost v momentech akutní potřeby odborné pomoci je  NON-STOP provoz Linky důvěry DKC významným faktorem.  Během sobot a nedělí –  tedy v čase, ve kterém jsou běžné ambulantní služby i úřední hodiny většiny veřejných institucí nedostupné – jsme přijali 33 % všech kontaktů.  Mezi 18. hodinou večerní a 8. hodinou ranní bylo přijato 42 % kontaktů!

Další informace

Výroční zprávy s tiskové zprávy