Právní poradna

Právní poradenství DKC je zaměřeno na situace, které se dotýkají dítěte (trestně-právní poradenství – postavení oběti trestného činu (práva oběti trestného činu), náhradu škody, dokazování a další procesní náležitosti, opatrovnické poradenství – úprava poměrů, úprava styku, výživné, problematika rodičovské odpovědnosti (rozsah, omezení, zbavení rodičovské odpovědnosti), opatrovnictví, poručenství, pěstounská péče, ústavní výchova, péče jiné fyzické osoby o dítě, poradenství zaměřené na otázky civilního řízení – určení, popření otcovství, schválení právního úkonu, dědické řízení apod.) a je určeno těm osobám, které cítí potřebu konzultace s právníkem za účelem zvýšení informovanosti, rozšíření okruhu možných řešení, zmírnění nejistoty v situacích, kdy již vstoupily či se chystají vstoupit do kontaktu s právním řešením vzniklé situace.

Podmínkou je, že konzultované téma bude mít přímou souvislost s potřebami a zájmy dítěte. Právní poradna slouží jako místo „prvního kontaktu“, nenahrazuje vlastního právníka či obhájce, ale poskytuje prvotní informace potřebné pro zahájení či vedení jednání.

Právní poradenství probíhá prostřednictvím osobní konzultace s právníkem v prostorách Dětského krizového centra, osobní konzultace probíhá pouze po předchozím objednání telefonickém na čísle 241 480 511 nebo 777 664 672, osobním v Dětském krizovém centru (v sídle DKC), elektronickém: ambulance@ditekrize.cz.

Právní poradenství může být poskytováno i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu: pravniporadna@ditekrize.cz.

Pro telefonické právní poradenství je zapotřebí předchozího objednání.

V rámci objednání budete dotazováni na oblast, kterou budete chtít řešit v právní poradně Dětského krizového centra.

Většina případů je řešena v rámci jedné konzultace, v závažných případech je možné poskytnout konzultací více, avšak maximálně 3 v jedné právní otázce.  Standardně trvá jedna konzultace do 30 – 60 minut.

Právní poradenství probíhá standardně každé první úterý v měsíci v odpoledních hodinách.

V  uvedeném rozsahu je právní poradenství  poskytováno zdarma.

Právní poradenství je určeno i osobám, které nevyužívají jiné služby Dětského krizového centra.