Ohrožené dítě

Dětské krizové centrum se již 30 let věnuje pomoci ohroženým dětem, a proto vám přiblížíme právě toto téma. Připravili jsme pro vás další článek ze série Téma měsíce.

Obecně můžeme za ohrožené dítě považovat takové dítě, které nemá uspokojeny základní potřeby nebo mu nenaplnění těchto potřeb hrozí. Prostředí či podmínky života dítěte se natolik odchýlily od normy, že mohou bezprostředně ohrožovat jeho přirozený vývoj a začlenění do společnosti. Za ohrožené dítě se primárně považuje takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním nebo zanedbáváním (tzv. syndrom CAN).
Z pohledu legislativy můžeme využít terminologii § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, tzn. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Dle tohoto zákona se jedná především o děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Jsou to ale také děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči či byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a ta své povinnosti neplní.
V neposlední řadě jsou ohrožené i děti a mladiství, kteří zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin anebo které se opakovaně dopouští útěků.
K rozšířenému pohledu na termín ohroženosti dítěte se zapojil i další vědní obor, a to neurologie. V březnu se konala konference Amy: Aid for Maltreated Youngs byla zaměřená na ohrožené děti z pohledu neurověd. Na dvoudenní konferenci bylo možné poslechnout si přední české i zahraniční odborníky. Na konferenci zazněly příspěvky o vlivu prenatálního stresu na vývoj mozku dítěte, o sociálním vývoji a absenci primárního pečovatele v kojeneckém období, o vývoji neurobiologické regulace emocí a rodičovské péči, o úloze empatie v morálním rozhodování. Nedělní část programu započal příspěvkem o novém longitudinálním výzkumu ohrožených dětí a adolescentů v České republice a poté navazovali další čeští odborníci, kteří hovořili o intersubjektivním prožitku týrání v dětství i o tom, jak se v psychoterapii dítěte neobejdeme bez spolupráce s jeho vztahovou sítí.
Abyste si i vy, rodiče, mohli otevřít nové obzory a pohled na vývoj dětí a jejich možné ohrožení ve vývoji, připravili jsme pro vás několik odkazů na volně dostupné rozhovory s některými z účastníků výše zmíněné konference.
Přejeme příjemný poslech!

tým pracovníků Dětského krizového centra

1) Petra Winnette – Blízký vztah, attachment a rodičovství
2) Nim Tottenham | The Emotional Brain and the Role of Early Experiences | Talks at Google
3) Antonín Šebela, Veronika Kubrichtová – Mateřství na hlavu (NUDZ, ÚMKP 7.2.2020)
4) Petr Pöthe: O traumatu – 19. 5. 2021
5) Tajemství dětské duše – poodhalte skrytou část ledovce (Alena Vávrová) | Terapie.cz