Malé děti – Velká práva: Dětské krizové centrum již 30 let hájí práva dětí

Praha, 16. listopadu 2022 – Dětské krizové centrum již 30 let hájí práva dětí a poskytuje odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám.

Od 1. 1. 1993 – od okamžiku svého vzniku – je Česká republika smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte. Ta byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 a stala se nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva.

Úmluva o právech dítěte prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na to, kde žijí. Každé dítě má právo na život, na ochranu a bezpečí, na svůj názor, na vzdělání, být v kontaktu s celou svojí rodinou, dostat lékařskou péči…

Na 19. listopad připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí.

19. listopad – Světový den prevence týrání a zneužívání dětí

20. listopad – Výročí Úmluvy o právech dítěte

Dejme jasně najevo, že jakákoliv forma násilí páchaná na dětech je nepřijatelná!

Za 30 let každodenní práce Dětského krizového centra s traumatizovanými a ohroženými dětmi se neustále ukazuje, že ochrana práv dětí není dodnes samozřejmá ani dostačující: „Čím je dítě zranitelnější, o to více je třeba dbát na ochranu jeho práv. Důraz na práva dětí nabývá nového významu mimo jiné v souvislosti s válkou na Ukrajině. Práva dětí je třeba zvědomovat v rodinném prostředí, ve škole i v celé společnosti. V otázkách ochrany práv a oprávněných zájmů toho dětem ještě mnoho dlužíme, míní Zora Dušková.

„Na základě třicetileté zkušenosti s prací s dětmi týranými, sexuálně zneužívanými či zanedbávanými (syndrom CAN) a dětmi traumatizovanými se plně ztotožňujeme se závěry OSN uvedenými v závěrečném doporučení ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky ze dne 22. 10. 2021,“ doplňuje Zora Dušková.

Významná doporučení zprávy CRC-CO-5_6-CZ-preklad-konecna-verze_1.pdf (vlada.cz):

  • Zákonem výslovně zakázat tělesné trestání ve všech jeho formách, všech jeho prostředcích a prosazovat pozitivní nenásilnou a participační výchovu dětí;
  • Zajistit, aby bylo sexuální zneužívání dětí urychleně ohlašováno, vyšetřováno a stíháno v rámci kruhu důvěry, aby byl používán dětem přátelský a mezioborový přístup, aby bylo zabráněno retraumatizaci dětských obětí;
  • Poskytovat specializované služby pro děti, které jsou oběťmi syn CAN (včetně psychologické podpory), zajistila jejich zotavení a reintegraci;
  • Chránit děti před škodlivým a negativním mediálním a digitálním obsahem;
  • Spustit informační portál o dětských právech;

V rámci principů vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte realizuje DKC cyklus Malé děti – Velká práva: Pomáháme dětem – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz).

DKC provozuje nonstop Linku důvěry, poskytuje registrované sociální služby, krizovou pomoc, následnou odbornou péči a právní poradnu. Klienti mohou volat, chatovat, skypovat nebo přijít osobně. Pomoc poskytuje DKC také obětem trestných činů, pomáhá traumatizovaným dětem, obětem šikany nebo dětem v závažných životních situacích (rozvrat rodiny, rozvodové spory, domácí násilí, úmrtí v rodině…).

Podrobné informace najdete na webu www.ditekrize.cz.

Za 30 let pomohlo Dětské krizové centrum více než 7 700 ohrožených dětí.

Působnost DKC je celorepubliková, odborné služby jsou bezplatné.

Linka důvěry na číslech 241 484 149 a 777 715 215 je k dispozici nonstop. Od roku 1996 přijala již více než 76 000 krizových kontaktů. Nonstop od roku 2017 funguje také linka pro rizika kyberprostoru 778 510 510. K dalším distančním službám DKC patří internetové poradenství problem@ditekrize.cz, online krizový chat a Skype hovory.

V roce 2021 poskytlo Dětské krizové centrum celkem 13 816 konzultací ohroženým dětem a jejich rodinám (rodičům, pěstounům či jiným pečujícím osobám). Linka důvěry přijala více než 3 900 kontaktů.

 

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE CHRÁNIT OHROŽENÉ DĚTI!

Organizace nově sídlí na adrese Cílkova 796/7, 142 00 Praha 4 – Kamýk.

Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz

 

Kontakt pro média:

PhDr. Jana Renner
manažerka fundraisingu a komunikace
M: +420 774 728 894
E: renner@ditekrize.cz
W: www.ditekrize.cz