Zastavme fyzické týrání a fyzické trestání dětí!

Praha, 20. listopadu 2023 – Dětské krizové centrum zaznamenává nárůst fyzického týrání dětí, a to i v závažných formách. Zároveň s varováním před nárůstem násilí na dětech je třeba připomenout Úmluvu o právech dítěte. Ta garantuje zejména právo dětí na život bez násilí a klade důraz na jejich ochranu.

19. listopad: Světový den prevence týrání a zneužívání dětí

20. listopad: Výročí Úmluvy o právech dítěte

Česká republika je od 1. 1. 1993, kdy vznikla, smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte. Ta byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 a stala se nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva.

U příležitosti těchto významných dnů dejme jasně najevo, že jakákoliv forma násilí páchaná na dětech je nepřijatelná!

„V posledních letech se zdálo, že klesají počty fyzického týrání dětí. Opak je ale bohužel pravdou. Do péče ambulance Dětského krizového centra přijímáme děti vystavené závažným formám fyzického týrání. Fyzické týrání je na vzestupu, počty případů narůstají. Tento vývoj souvisí s celkovou atmosférou ve společnosti a obecně ve světě, kde je násilí na vzestupu,“ říká Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra a dodává: „Práva dětí a jejich ochranu před násilím fyzickým i psychickým je třeba zvědomovat v rodinném prostředí, ve škole a v celé společnosti. V otázkách ochrany práv a oprávněných zájmů toho dětem stále mnoho dlužíme.

Přístup a ochranu dětí ale nezměníme, pokud platný občanský zákoník považuje „přiměřený tělesný trest za výchovný prostředek“. Změna tohoto ustanovení je proto nezbytná. Dětské krizové centrum vyzývá: Zastavme fyzické týrání a fyzické trestání dětí!

Fyzické týrání, jedna z forem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), představuje závažný společenský problém, který ohrožuje zdárný vývoj dítěte.

Důsledky fyzického týrání mohou negativně ovlivnit přístup dítěte k sobě, k ostatním lidem a ke světu. Důsledky fyzického týrání dítěte mohou přetrvávat po celý život!

Fyzickému týrání dětí se věnují pracovníci Dětského krizového centra více než 31 let, a to v rámci ambulantní a distanční krizové pomoci (více o službách www.dkc.cz).

Práva dětí upravená v Úmluvě o právech dítěte, ale i zájem a blaho dětí jsou základními principy poskytovaných služeb Dětského krizového centra.

S ohledem na společenskou situaci vznikl v Dětském krizovém centru preventivní a vzdělávací cyklus pro děti vycházející z Úmluvy o právech dítěte: Malé děti – Velká práva. Je k dispozici v odkazu Pomáháme dětem – Dětské krizové centrum (ditekrize.cz).

Je zapotřebí nadále posilovat povědomí dětí o svých právech a povinnostech.

Úkolem nás všech je, aby děti svá práva uměly uplatnit v každodenních situacích.

Násilí na dětech se bohužel děje nejen za zavřenými dveřmi domovů obětí, ale odehrává se také ve světě virtuálním – v kyberprostoru: Každé páté dítě se setkalo s kyberšikanou. – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

——————————————————————————-

 DKC provozuje nonstop Linku důvěry, poskytuje registrované sociální služby, krizovou pomoc, následnou odbornou péči a právní poradnu. Klienti mohou volat, chatovat, skypovat nebo přijít osobně. Pomoc poskytuje DKC také obětem trestných činů, pomáhá traumatizovaným dětem, obětem šikany nebo dětem v závažných životních situacích (rozvrat rodiny, rozvodové spory, domácí násilí, úmrtí v rodině…).

Za 31 let své existence pomohlo Dětské krizové centrum více než 7.700 ohrožených dětí. Působnost DKC je celorepubliková, odborné služby jsou pro klienty bezplatné.

V roce 2022 do ambulantní péče přijalo DKC celkem 509 ohrožených dětí. Z nich bylo 60 dětí předškolního věku (mladších 6-i let). V roce 2022 poskytlo Dětské krizové centrum celkem 11.653 konzultací pro celkem 1.079 uživatelů, kterými jsou přímo ohrožené děti a také jejich rodiny (tzn. že uživateli služeb DKC jsou také rodiče, pěstouni a další pečující osoby).

Linka důvěry DKC je na tel. číslech 241 484 149 a 777 715 215 k dispozici nonstop. Od roku 1996 přijala více než 79.600 krizových kontaktů. V roce 2022 přijala více než 3.783 krizových kontaktů. Nonstop od roku 2017 funguje také linka pro rizika kyberprostoru 778 510 510. K dalším distančním službám DKC patří internetové poradenství problem@ditekrize.cz, online krizový chat a Skype hovory.

PhDr. ZORA DUŠKOVÁ je klinická psycholožka a ředitelka Dětského krizového centra. Věnuje se zejména problematice traumatizovaných, týraných, zneužívaných a ohrožených dětí, krizovým situacím v rodinách nebo psychoterapii traumatu.

Kontakt pro média:

PhDr. Jana Renner
PR a komunikace, fundraising a prevence
M: +420 774 728 894
E: renner@ditekrize.cz
W: www.ditekrize.cz