Podnět či stížnost

Uživatel služby má právo v případě nespokojenosti s poskytováním služby podat podnět či stížnost.

 1. Co je podnět

Podnětem je myšlen návrh na změnu, doplňující informace, postřeh. Podnět může být podán také anonymní formou.

 

 1. Co je stížnost

Stížností je myšleno písemné vyjádření uživatele k poskytované službě, její kvalitě a/či průběhu; k přístupu pracovníků služby; k míře uspokojení potřeb uživatele. Aby bylo možné vést písemné vyjádření jako stížnost uživatele, musí nést jasné označení, že se jedná právě o stížnost.

 

 1. Kdo podává podnět či stížnost

uživatel služby

osoba blízká či jiná osoba, která má přímý vztah k prošetřovaným okolnostem (např. rodič dítěte, který není uživatelem služby aj.)

nezávislý zástupce, kterého si uživatel zvolí pro vyřizování stížnosti, a to na základě předložené plné moci nebo smluvního zastoupení udělené uživatelem. Tento nezávislý zástupce stojí mimo struktury zařízení.

 

 1. Proces vyřizování podnětu

Podnět k poskytovaným službám je uživatelem podáván písemně či ústně během konzultace; na schůzce, kterou si uživatel s klíčovým pracovníkem  nebo ředitelem DKC předem domluví.

O zásadních, uživatelem vyjádřených podnětech k poskytování služeb informují klíčoví pracovníci bezprostředně ředitele DKC.

Pro získávání podnětů a zpětné vazby od uživatelů pro zlepšování kvality poskytovaných služeb ve prospěch uživatelů je v čekárně zařízení umístěná  schránka  pro anonymní podněty, připomínky, názory a sdělení uživatelů služeb a dalších osob (členové rodiny,  osoby doprovázející   uživatele).

Vedení DKC a pracovníci DKC vyhodnocují průběžně podněty  od pracovníků i od uživatelů, vyvozují z nich potřebné závěry a přijímají opatření pro zvyšován kvality  poskytovaných služeb.

 

 1. Proces vyřizování stížnosti

Stížnost podává uživatel řediteli pracoviště, a to vždy písemnou formou. Stížnost je zaslaná buď poštou, emailem nebo předaná osobně pracovníkovi DKC, který je povinen předat stížnost řediteli. Povinností pracovníka je na žádost uživatele poskytnout řádné informace o možnosti podat stížnost.

Ředitel pracoviště je povinen stížnost zaevidovat, prošetřit a ukládat na vymezeném místě.

Stížnost je evidována v Knize stížností, která obsahuje tyto údaje:

 • pořadové číslo stížnosti
 • datum přijetí stížnosti
 • jméno, příjmení a adresa osoby, která stížnost  podala (nejde-li o anonymní stížnost)
 • předmět stížnosti
 • způsob podání (ústně, telefonicky, písemně)
 • kdo stížnost převzal
 • kdo stížnost vyřizuje
 • výsledek šetření a přijatá opatření
 • forma a datum vyřízení

O výsledku šetření je uživatel, je-li známa jeho adresa, písemně informován ve lhůtě do 1 měsíce.

Rozsahem informací obsažených v odpovědi na stížnost nesmí být dotčena povinná  mlčenlivost a práva třetích osob, např. na ochranu integrity osobnosti[1].

V případě oprávněnosti stížnosti ředitel DKC zjednává nápravu a kontroluje její naplnění.  Ředitel DKC volí takový způsob vyřízení stížnosti, aby byl naplněn efekt represivní (vůči konkrétnímu pracovníkovi), satisfakční (vůči konkrétnímu uživateli) a preventivní (vůči pracovníkům i uživatelům obecně).

Ředitel prošetří se stejnou zodpovědností též stížnosti od anonymních uživatelů.

Podává-li uživatel v dané věci stížnosti opakovaně a byla-li jeho stížnost již řádně prošetřena, zabývá se ředitel novou stížností pouze v případě, obsahuje-li tato nové skutečnosti.

Není-li uživatel spokojen s výsledkem vyřízení stížnosti ředitelem DKC, má možnost kontaktovat se stížností zřizovatele DKC, tj. Správní radu DKC, popřípadě na orgán, který rozhodl o registraci sociálních služeb. Tímto orgánem je Magistrát hl. m. Prahy.

 

[1]Viz č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.