Odborná péče DKC je zacílena na:

 1. děti fyzicky či psychicky týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané (viz syn CAN)
 2. děti, na nichž byl spáchán trestný čin
 3. děti zasažené riziky kyberprostoru
 4. děti vystavené silně traumatizujícímu zážitku (přepadení, dopravní nehoda)
 5. děti ohrožené na zdravém vývoji naléhavou krizí v rodině
 6. děti nacházející se v závažných životních situacích (rozvrat rodiny, úmrtí blízké osoby)
 7. děti ohrožené na zdravém vývoji, zejm. ohrožujícím prostředím (např. domácí násilí, závislost rodiče, závažné somatické či psychické onemocnění v rodině, děti žijící v sociálně znevýhodňujícím prostředí)
 8. děti z rodin, kde lze předpokládat snížené dovednosti či schopnosti rodičů při péči o dítě (např. z nízkého věku, postižení)
 9. rodiny s dětmi zasažené sociální patologií, dysfuknční rodiny
 10. děti ohrožené sociálním vyloučením, stigmatizací
 11. děti s akutně vyhrocenými výchovnými problémy, u nich ž lze předpokládat, že jsou zvládnutelné prostřednictvím poradenství o výchově
 12. děti dlouhodobě setrvávající v zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (např. šikana)
 13. děti s psychickými problémy (např. s neurotickými symptomy, úzkostné a depresivní děti)

Formy poskytované péče (ambulantní služby DKC):

 • krizová intervence
 • specifická diagnostika syndromu CAN
 • standardní psychodiagnostika dítěte
 • diagnostika příčin dysfunkčnosti rodiny
 • psychoaterapie/sociálně-teraupeutické činnosti a socioterapie
 • podpůrná péče a odborné doprovázení
 • poradenství (psychologické, výchovné, sociálně-právní, právní)
 • odborná pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů dítěte a jeho rodiny
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • vyhledávání ohrožených dětí
 • odborné činnosti zaměřené na ochranu děti před škodlivýni vlivy a předcházení jejich vzniku
 • sanace rodiny
 • mediace, uzavírání rodičovských dohod
 • asistovaný styk
 • odborná pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

Linka důvěry

 • je specializovaná na odbornou distanční pomoc se zaměřením na děti zasažené syndromem CAN či traumatizované a děti ve zvláště závažných životních situacích
 • je určena pro děti, které jsou zasaženy riziky kyberprostoru
 • je určena pro děti, které se ocitly v jakékoli krizové životní situaci
 • je určena zákonným zástupcům a dalším pečujícím osobám o dítě nacházejících se v závažných krizových situacích v důsledku zasažení jejich dítěte ohrožujícími faktory
 • je určena dětem/osobám, které vedou rizikový způsob života
 • je zaměřena na vyhledávání ohroženého dítěte
 • nabízí nepřetržitou dostupnost odborné pomoci pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syn CAN, ať již jako přímé oběti, ve vlastní domácnosti, ve svém okolí či ve své profesi