Ambulantní služby (krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, péče sociálně-právní ochrany dětí)

Dětské krizové centrum, ambulantní část, poskytuje tyto služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – krizová pomoc (§ 60 výše uvedeného zákona) a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 výše uvedeného zákona). Dětské krizové centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a specializuje se na poskytování odborné pomoci zvlášť zranitelné oběti – tzn. dětem.

Dětské krizové centrum je také nestátním zdravotnickým zařízením.

KRIZOVÁ POMOC

a) Zacílení služby

Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných (fyzicky a psychicky), zneužívaných (sexuální týrání, sexuální experimentování), zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se je zvládat běžnými způsoby.

Poskytování služby krizové pomoci vychází z § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je služba poskytována v souladu se zněním zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů. Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (zvlášť zranitelným obětem – dětem).

Dětské krizové centrum poskytuje službu krizové pomoci jako registrovanou sociální službu.

Služba krizové pomoci je poskytována bezplatně.

Dětské krizové centrum má celorepublikovou působnost.

b) Cílová skupina služby krizové pomoci

Cílovou skupinou jsou ohrožené děti ve věku 0 – 18, resp. do 26 let (studenti), a jejich rodiny.

Jedná se o následující cílovou skupinu:

 • děti fyzicky či psychicky týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané (dále jen „syndrom CAN“),
 • děti nacházející se v závažných životních situacích (rozpad rodiny – úmrtí blízké osoby)
 • děti ohrožené na zdravém vývoji, zejm. ohrožujícím prostředím, např. domácí násilí, závislost rodiče, dlouhodobá nezaměstnanost rodiče, závažné somatické či psychické onemocnění v rodině, děti žijící v sociálně znevýhodňujícím prostředí
 • děti, na nichž byl spáchán trestný čin
 • děti vystavené silně traumatizujícímu zážitku, např. přepadení, dítě jako svědek násilných trestných činů, účastník autonehody, apod.
 • děti z rodin, kde lze předpokládat snížené dovednosti či schopnosti rodičů při péči o dítě (např. z důvodu nízkého věku, postižení, závislosti rodičů na alkoholu či jiných návykových látkách)
 • děti ohrožené sociálním vyloučením, stigmatizací
 • děti ohrožené na zdravém vývoji naléhavou krizí v rodině
 • akutně vyhrocené výchovné problémy, u nichž lze předpokládat, že jsou zvládnutelné prostřednictvím poradenství o výchově.
 • děti dlouhodobě setrvávající v zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (šikana)
 • osoby v akutní krizi.

 c) Činnosti sociální služby krizové pomoci

 • krizová intervence, stabilizace emočního stavu osoby v krizové životní situaci
 • zajištění bezprostřední ochrany dítěte před dalším atakováním (terc. prevence)
 • specifická diagnostika, zmapování a rozkrytí traumatizujících okolností, jimž bylo dítě vystaveno (týrání, sex. zneužívání, domácí násilí, spáchání jiného trestného činu na dítěti, aj.) a míry dysfunkčnosti rodiny
 • standardní psychodiagnostika zaměřená zejména na hloubku a šířku traumatizace dítěte, jeho vývojovou úroveň, aktuální psychický stav, úroveň dovedností a schopností, kvalitu či patologii rodinných vztahů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při sestavování plánu nezbytných kroků k řešení krizové situace – lékařské ošetření, podání trestního oznámení
 • sociálně terapeutické činnosti
 • poradenství: sociální, psychologické, výchovné a jiné
 • právní poradna (taktéž bezplatná)
 • odborné doprovázení (zejména dětí k zátěžovým úkonům trestně právního systému – na PČR k výslechu, sestavování identikitu, výpověď nezletilé osoby u soudu, apod.)
 • odborné posuzování
 • interdisciplinární přístup
 • spolupráce s celým rodinným systémem (tam, kde je to v zájmu dítěte)
 • detekce
 • aj.

 Činnosti sociální služby krizové pomoci jsou zajištěny jednak sociálními pracovníky (zaměřují se na práci s rodičem, osobou pečující o dítě), psychology (zaměřují se na odbornou péči o dítě a poradenství rodičům), terapeuty (zaměřují se na odbornou péči o dítě) a u právní poradny právníky.

Výchozím principem poskytovaní péče sociálně-právní ochrany je naplňování oprávněných zájmů a potřeb dítěte.

Plán péče a poskytování služby se přednostně řídí zájmy dítěte.

 Některé činnosti služby krizové pomoci mohou být vykonávány mimo prostory Dětského krizového centra.

d) Podmínky čerpání služby krizové pomoci

Do péče Dětského krizového centra může vstoupit samo ohrožené dítě či zletilá osoba v krizové životní situaci, ale i členové rodiny a osoby blízké, a krizové služby jsou tak zacílené jednak na dítě, jednak na dospělé osoby z rodinného systému (rodiče, prarodiče, aj.) či jiné pečující osoby (např. budoucí osvojitelé, pěstouni, právnické osoby – školská a zdravotnická zařízení, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, apod.).

Výše uvedené osoby mohou čerpat službu anonymně. Čerpání služby je však časově omezeno.

Krizová pomoc není časově ohraničena s výjimkou poskytování služby anonymnímu klientovi (uživateli služby). Čerpání služby krizové pomoci se odvíjí od individuálních potřeb dítěte nebo jeho pečujících osob.

Dítě, rodič či jiná osoba žádající o osobní kontakt s naším zařízením a jeho pracovníky má právo přijít na první kontakt, popř. další kontakty v doprovodu třetí osoby.

Při prvotním, popř. dalším, osobním kontaktu rodiče či jiné osoby s naším zařízením zváží odborní pracovníci Dětského krizového centra přítomnost třetí osoby na konzultaci.

V průběhu čerpání služby se bude rodič (pečující osoba o dítě) a dítě setkávat s dvěma klíčovými pracovníky, psychologem a sociálním pracovníkem.

V Dětském krizovém centru bude vedena spisová dokumentace na jméno dítěte. V úvodní fázi spolupráce bude dítě nebo rodič požádán o podepsání formuláře obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů a v některých případech může být podepsána Smlouva o poskytování služeb.

Odborná péče dítěti je standardně poskytována bez osobní přítomnosti rodiče (pečující osoby).

Odborní pracovníci Dětského krizového centra jsou vázáni mlčenlivostí dle příslušných právních předpisů.

Dětské krizové centrum a jeho pracovníci mají oznamovací povinnost dle příslušných trestněprávních předpisů (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

Pokud hovoříte jiným jazykem než českým jazykem, žádáme Vás o zajištění tlumočníka.

O zajištění tlumočníka Vás žádáme i v případě, že jste neslyšící a využíváte pro komunikaci pouze znakovou řeč.

Dále bychom Vás rádi upozornili na to, že do Dětského krizového centra není povoleno vodit a donášet živá zvířata, s výjimkou asistenčních a vodících psů; dále není dovoleno vnášet do našich prostor zbraně či jiné předměty obecně považované za nebezpečné či nakládat s ohněm. V celém objektu, ve kterém sídlí Dětské krizové centrum, se nesmí kouřit, konzumovat alkohol či jiné návykové látky. V Dětském krizovém centru není povoleno pořizovat si zvukové a obrazové záznamy.

Pokud je Vám známo, že máte Vy nebo vaše dítě známky akutního či infekčního onemocnění, prosíme Vás, nevstupujte do Dětského krizového centra. Rádi s Vámi dojednáme náhradní termín.  Zároveň Vás prosíme, abyste nám bez odkladu informovali o tom, že Vaše dítě přišlo do kontaktu s infekčním onemocněním (žloutenka, neštovice, spála …)

 V průběhu osobní konzultace uvítáme, pokud budete mít vypnutý mobilní telefon nebo ztišené vyzvánění.

Další informace o podmínkách poskytování služby krizové pomoci získá rodič (pečující osoba o dítě) a dítě při prvním osobním kontaktu s naším zařízením.

Pro získání dalších informací ohledně poskytování služby krizové pomoci, kontaktujte Dětské krizové centrum.

e) Provozní doba

Časová dostupnost služby: 

Pondělí:                                   8.00 – 16.00 h

Úterý, středa, čtvrtek:     8.00 – 18.00 h

Pátek:                                       8.00 – 14.00 h.

Objednání

Dětské krizové centrum uvítá vaše objednání prostřednictvím telefonních nebo e-mailových kontaktů.

 1) telefonicky na čísle:   241 480 511 nebo 777 664 672

Nejvhodnější dobou pro objednání a telefonáty je následující doba: po – pá:   8.15 –  9.00 h nebo 11.30 – 12.00 h nebo 12.30 – 13:00 h.

2) elektronicky na adrese: ambulance@ditekrize.cz

3) osobně na adrese zařízení.

Pokud se budete objednávat, žádáme Vás o trpělivost, protože v rámci telefonního kontaktu bude mapována situace Vašeho dítěte a Vás (věk dítěte, Váš právní vztah k dítěti, aktuální situace dítěte, Váš požadavek na péči).

Ve většině případů je zapotřebí si na telefonní rozhovor ponechat čas v rozpětí 10-15 minut.

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžete být odmítnuti při objednání, a to z důvodu naplněné kapacity našeho zařízení nebo v případě, že nebudete naplňovat cílovou skupinu našeho zařízení.

Adresa, na které je poskytována služba krizové pomoci:

Dětské krizové centrum, z.ú.

V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4 – Michle

www.ditekrize.cz.

OKAMŽITÁ KRIZOVÁ POMOC

Dětské krizové centrum nabízí jednorázovou okamžitou pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to vždy v úterý, středa a čtvrtek od 16 do 18 h.

Cílová skupina dětí je shodná s bodem b), viz bod b).

Služba okamžité krizové pomoci je poskytována bezplatně. Služba okamžité krizové pomoci je podpořena z projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a z prostředků VELUX Foundations a Nadačního fondu Rodiny Orlických. Patří jim naše velké poděkování!

Dítě se na službu – krizové okamžité pomoci může dostavit v doprovodu zákonného zástupce, další pečující osoby nebo třetí osoby. Odborný pracovník Dětského krizového centra zváží navázání kontaktu s touto doprovázející osobou.

Poskytování služby se řídí pořadím příchozích klientů. V případě, že na službu přijde více klientů, než kterým lze ve vymezeném čase poskytnout odbornou péči, budou odkázáni na následující dny, kdy je služba poskytována.

Služba okamžité krizové pomoci je poskytována odbornými pracovníky DKC (psychology, sociálními pracovníky).

Poskytování služby okamžité krizové pomoci dítěti nezakládá automaticky nárok na poskytování dalších služeb DKC dítěti nebo zákonnému zástupci (osobě odpovědné za výchovu dítěte, pečující osobě). Na základě vyhodnocení situace konkrétního dítěte a po dohodě s uživateli služeb je v opodstatněných případech převod uživatele do jiné služby poskytované DKC možný.

Dítě a dospívající může čerpat službu okamžité krizové pomoci anonymně.

Dítě nebo doprovázející osoba se vztahem k dítěti (právním vztahem k dítěti) je požádána o podepsání formuláře obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů.

Další informace o podmínkách poskytování služby krizové pomoci získá dítě a osoba odpovědná za dítě (rodič, další pečující osoba) při prvním osobním kontaktu v Dětském krizovém centru.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 a) Zacílení služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra (dále jen „DKC“) v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu krizové sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání či zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte. Jedná se zejména o situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterých existují další rizika ohrožení  vývoje dítěte.

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi vychází z § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je služba poskytována v souladu se zněním zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, ve znění pozdějších předpisů. Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (zvlášť zranitelným obětem – dětem).

Dětské krizové centrum poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jako registrovanou sociální službu.

Služba je poskytována bezplatně.

Dětské krizové centrum má celorepublikovou působnost.

b) Cílová skupina sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílovou skupinou jsou ohrožené děti ve věku 0 – 18, resp. do 26ti let (studenti), a jejich rodiny. Dále je cílová skupina definována následovně:

 • rodiny s dětmi zasažené sociální patologií; dysfunkční rodiny
 • rodiny s výskytem faktorů rizikových pro vývoj dítěte – domácí násilí, závislosti, nezaměstnanost rodičů, závažné, somatické či psychické onemocnění člena rodiny
 • děti z rozpadajících se rodin – zejména v rámci vyhrocené předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky
 • děti z rodin, kde lze předpokládat snížené dovednosti či schopnosti rodičů při péči o dítě – s nedostatečně rozvinutými rodičovskými kompetencemi; děti zanedbávané, deprivované
 • rodiny s dětmi výchovně náročnými, s poruchami chování
 • rodiny se syndromem CAN
 • děti ohrožené sociálním vyloučením či nepřijetím v rodině (tzn. včetně dětí pobývajících ve školských/zdravotnických zařízeních nebo jiných obdobných zařízeních)
 • děti s neurotickými symptomy
 • děti poutající negativní pozornost (např. šikanované)
 • děti vystavené traumatizujícímu zážitku – služby následné péče navazující na službu krizové pomoci
 • děti vystavené nadměrné psychické zátěži (např. konflikty, manipulace ze strany rodiče, dítě jako nástroj vzájemného „boje“ rodičů, apod.).

c) Činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jedná se o následující činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 2. sociálně terapeutické činnosti
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů s důrazem na zájmy dítěte a při obstarávání osobních záležitostí
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 5. poradenství sociální, sociálně právní, psychologické, poradenství o výchově, právní (bezplatná právní poradna)
 6. dlouhodobé sledování vývoje dítěte, kontrolně podpůrný režim
 7. odborné posuzování rodinné situace
 8. činnosti zaměřené na podporu interdisciplinární spolupráce zejména s OSPODy, soudy, policí, zdravotnickými/školskými zařízeními, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jinými zařízeními; neziskovými organizacemi ve formě případových konferencí, setkání odborníků, apod.
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • podpora a nácvik rodičovského chování; aktivizace, rozvoj a rozšiřování rodičovských kompetencí a repertoáru žádoucích výchovných postojů rodičů k dětem, podpora otevřené komunikace a zdravých vztahů v rodině

Činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zajištěny jednak sociálními pracovníky(zaměřují se na práci s rodičem, pečující osobou o dítě), psychology (zaměřují se na odbornou péči o dítě, poradenství rodičům), terapeuty (zaměřují se na odbornou péči o dítě) a u právní poradny právníky.

Některé činnosti sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi mohou být realizovány mimo prostory Dětského krizového centra.

Výchozím principem poskytovaní péče sociálně-právní ochrany je naplňování oprávněných zájmů a potřeb dítěte.

Plán péče a poskytování služby se přednostně řídí zájmy dítěte.

 d) Podmínky čerpání sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je primárně poskytovaná rodinám s dětmi, avšak v  rámci sociálně aktivizačních služeb může do péče Dětského krizového centra  vstoupit též samo ohrožené dítě či zletilá osoba, ale i členové rodiny a osoby blízké.

Dále mohou službu čerpat rodiče dítěte, jsou-li cíle služby zaměřeny na ochranu zájmu dítěte.

Služba je standardně poskytovaná uživatelům se zveřejněnou identitou (nikoliv anonymním uživatelům).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány v časovém rozpětí od jednorázového kontaktu až po dobu měsíců či roků (dlouhodobé sledování, kontrolně podpůrný režim) dle individuálních potřeb dítěte a členů jeho rodiny.

Dítě, rodič či jiná osoba žádající o osobní kontakt s naším zařízením a jeho pracovníky má právo přijít na první kontakt, popř. další kontakty v doprovodu třetí osoby.

Při prvotním, popř. dalším, osobním kontaktu rodiče či jiné osoby s naším zařízením zváží odborní pracovníci Dětského krizového centra přítomnost třetí osoby na konzultaci.

V průběhu čerpání služby se bude rodič (pečující osoba o dítě) a dítě setkávat s dvěma klíčovými pracovníky, psychologem a sociálním pracovníkem.

V Dětském krizovém centru bude vedena spisová dokumentace na jméno dítěte. V úvodní fázi spolupráce bude dítě nebo rodič požádán o podepsání formuláře obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů a v některých případech může být podepsána Smlouva o poskytování služeb.

Odborná péče dítěti je standardně poskytována bez osobní přítomnosti rodiče (pečující osoby).

Odborní pracovníci Dětského krizového centra jsou vázáni mlčenlivostí dle příslušných právních předpisů.

Dětské krizové centrum a jeho pracovníci mají oznamovací povinnost dle příslušných trestněprávních předpisů (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

Pokud hovoříte jiným jazykem než českým jazykem, žádáme Vás o zajištění tlumočníka.

O zajištění tlumočníka Vás žádáme i v případě, že jste neslyšící a využíváte pro komunikaci pouze znakovou řeč.

Dále bychom Vás rádi upozornili na to, že do Dětského krizového centra není povoleno vodit a donášet živá zvířata,   s výjimkou asistenčních a vodících psů; dále není dovoleno   vnášet do našich prostor zbraně či jiné předměty obecně považované za nebezpečné či nakládat s ohněm. V celém objektu, ve kterém sídlí Dětské krizové centrum, se nesmí kouřit, konzumovat alkohol či jiné návykové látky.  V Dětském krizovém centru není povoleno pořizovat si zvukové a obrazové záznamy.

Pokud je Vám známo, že máte Vy nebo vaše dítě známky akutního či infekčního onemocnění, prosíme Vás, nevstupujte do Dětského krizového centra. Rádi s Vámi dojednáme náhradní termín.  Zároveň Vás prosíme, abyste nám bez odkladu informovali o tom, že Vaše dítě přišlo do kontaktu s infekčním onemocněním (žloutenka, neštovice, spála …)

 V průběhu osobní konzultace uvítáme, pokud budete mít vypnutý mobilní telefon nebo ztišené vyzvánění.

Další informace o podmínkách poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi získá rodič (pečující osoba o dítě) a dítě při prvním osobním kontaktu s naším zařízením, popř. se na Dětské krizové centrum můžete obrátit telefonicky, písemně.

e) Provozní doba

Časová dostupnost služby: 

Pondělí:                                   8.00 – 16.00 h

Úterý, středa, čtvrtek:     8.00 – 18.00 h

Pátek:                                       8.00 – 14.00 h.

Objednání

Dětské krizové centrum uvítá vaše objednání prostřednictvím telefonních nebo e-mailových kontaktů.

 1) telefonicky na čísle:   241 480 511 nebo 777 664 672

Nejvhodnější dobou pro objednání a telefonáty je následující doba: po – pá:   8.15 –  9.00 h nebo 11.30 – 12.00 h nebo 12.30 – 13:00 h.

2)  elektronicky  na adrese: ambulance@ditekrize.cz

3)  osobně na adrese zařízení.

Pokud se budete objednávat, žádáme Vás o trpělivost, protože v rámci telefonního kontaktu bude mapována situace Vašeho dítěte a Vás (věk dítěte, Váš právní vztah k dítěti, aktuální situace dítěte, Váš požadavek na péči).

Ve většině případů je zapotřebí si na telefonní rozhovor ponechat čas v rozpětí 10-15 minut.

Dovolujeme si Vás upozornit, že můžete být odmítnuti při objednání a to z důvodu naplněné kapacity našeho zařízení nebo v případě, že nebudete naplňovat cílovou skupinu našeho zařízení.

Adresa, na které je služba poskytována:

Dětské krizové centrum, z.ú.

V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4 – Michle

www.ditekrize.cz. 

PÉČE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

a) Zacílení služby

Dětské krizové centrum, z.ú., je osobou pověřenou pro poskytování sociálně-právní ochrany dětí dle Rozhodnutí Magistrátu Hl.m.Prahy, č. 101801/02, ze dne 16. září 2002.

Pověření se vztahuje na tyto činnosti:

 • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje,
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
 • činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku,
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.

Sociálně-právní ochrana dětí DKC se zaměřuje na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (tzv. ohrožené dětí), zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a na rodiny, které se nacházejí v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a nedaří se je zvládat běžnými způsoby.

Služba je poskytována bezplatně.

Dětské krizové centrum má celorepublikovou působnost.

b) Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ohrožené děti ve věku 0 – 18 let a jejich rodiny. Dále je cílová skupina definována zejména následovně (viz § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí), tzn. děti,:

 1. jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají (např. pro nízký věk, postižení, závislost rodičů na alkoholu nebo jiných návykových látkách) nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 2. které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
 3. na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu (zejména problematika syndromu CAN)
 4. které jsou ohrožovány na zdravém vývoji, zejm. násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř. násilím mezi dalšími fyzickými osobami nebo závislostí rodiče, dlouhodobou nezaměstnaností rodiče, závažným somatickým nebo psychickým onemocněním v rodině, sociálně znevýhodňujícím prostředím
 5. které se nacházejí v závažných životních situacích (např. rozpad rodiny)
 6. které jsou/byly vystavené silně traumatizujícímu zážitku
 7. které jsou ohrožené sociálním vyloučením
 8. které jsou ohrožené na zdravém vývoji naléhavou situací v rodině
 9. s akutně vyhrocenými výchovnými problémy, u nichž lze předpokládat, že jsou zvládnutelné prostřednictvím výše definované péče
 10. které se nacházejí v dlouhodobě setrvávající zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (např. šikana, apod.).

Činnosti sociálně-právní ochrany dětí jsou zajištěny jednak sociálními pracovníky (zaměřují se na práci s rodičem, pečující osobou o dítě), psychology (zaměřují se na odbornou péči o dítě), terapeuty (zaměřují se na odbornou péči o dítě) a u právní poradny právníky.

Výchozím principem poskytovaní péče sociálně-právní ochrany je naplňování oprávněných zájmů a potřeb dítěte.

 Plán péče a poskytování péče se přednostně řídí zájmy dítěte.

c) Činnosti sociálně-právní ochrany dětí

Konkrétně se jedná o následující činnosti:

 1. vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (detekce)
 2. řešení anonymních oznámení na situaci ohroženého dítěte (oznámení může mít podobu písemnou – dopisy, e-maily, SMS-zprávy nebo telefonickou, popř. osobní)
 3. řešení oznámení na situaci ohroženého dítěte identifikovanou osobou, ať právnickou nebo fyzickou

Oznámení může být učiněno v rámci ambulantního provozu Dětského krizového centra nebo na telefonní Linku důvěry Dětského krizového centra, viz kontakty na Dětské krizové centrum.

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě:

V rámci poskytování sociálně-právní ochrany dítěte se pomoc rodičům uplatňuje v rámci individuálních konzultací, které vede sociální pracovník nebo psycholog nebo sociální pracovník společně s psychologem.

Pomoc může být uplatňována ve formě osobní, písemné (elektronické) nebo telefonické. Forma pomoci je zvolena dle naléhavosti řešení případu dítěte, možností Dětského krizového centra a dle účelnosti poskytované pomoci.

Forma pomoci je poskytována nejenom rodičům, ale i dalším osobám, které o dítě osobně pečují.

Pomoc může být poskytnuta i dalším oprávněným zástupcům institucí a organizací, které poskytují péči o dítě, a to na základě vyhodnocení situace dítěte a s přihlédnutím k příslušným právním předpisům.

V rámci této péče se může jednat o účast pracovníků DKC na případových konferencích nebo rodinných konferencích nebo jednáních komise pro sociálně-právní ochranu dětí (viz § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

Dále může být uživateli péče poskytnuto bezplatné právní poradenství.

Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Poradenství je zprostředkováno v rámci individuálních konzultací, které vede sociální pracovník nebo psycholog nebo sociální pracovník společně s psychologem.

Jedná se o poradenství sociální, sociálně-právní, psychologické.

Poradenství se zaměřuje na oblast výchovy a vzdělávání dítěte, rozšiřování dovedností žádoucích výchovných postojů rodičů k dětem, podpory otevřené komunikace a zdravých vztahů v rodině, atd.

Poradenství může mít formu osobní, písemnou nebo telefonickou.

Forma poradenství je zvolena dle individuálních potřeb dítěte, naléhavosti případu, možností Dětského krizového centra a dle účelnosti.

Poradenství, zejm. rodinné poradenství, je poskytováno rodičům, dalším pečujícím osobám o dítě, ale i oprávněným zástupcům institucí a organizací.

V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

 Činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

Jedná se o poskytování dlouhodobé terapeutické péče ohroženým dětem a dále socioterapie rodičům nebo dalším pečujícím osobám.

Proces terapie je určen dětem/pečujícím osobám, které nemohou zvládnout silný emoční zážitek či traumatizující situaci vlastními silami či kde intenzita prožitku překračuje běžně únosnou míru; dále dětem/pečujícím osobám, u nichž bez podpory hrozí vyčerpání psychických sil či kde je bez odborné pomoci riziko rozvoje psychických poruch, nežádoucích postojů, prožitků a chování.

Terapie představuje proces navozování žádoucích změn v chování, prožívání, sebepojetí a vztazích dítěte či dospělé osoby prostřednictvím  terapeutických metod a přístupů.

Terapie je realizována  v krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé formě.

Terapeutická péče navazuje standardně na ukončenou diagnostickou fázi.

Terapie může mít formu individuální či skupinovou.

Dalšími činnostmi je sanace vztahů v dysfunkčních rodinách, společná setkání rodičů, mimosoudní dohody rodičů, asistovaný styk rodiče s dítětem.

Asistovaný styk dítěte s rodičem je v Dětském krizovém centru realizován v těch případech, kdy je oprávněný důvod požadovat přítomnost další osoby na styku.Tímto důvodem může být zejména nízký věk dítěte, odmítání rodiče dítětem, hluboce narušený či nevytvořený vzájemný vztah mezi dítětem a rodičem.  Ke styku dítěte s rodičem v Dětském krizovém centru dochází na základě rozhodnutí rodičů či na žádost soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Cílem péče je umožnění navázání, obnovení či prohloubení vzájemného vztahu mezi rodičem a dítětem pod odborným vedením a dále zajištění bezpečných podmínek pro dítě, a to z hlediska bezpečí fyzického a zejména  emočního. Asistovaný styk probíhá v prostorách Dětského krizového centra. Asistovaný styk v Dětském krizovém centru má stanovené další podmínky, o kterých se zájemce dozví po telefonu, e-mailu či osobně.

Dále se může jednat o činnosti, které jsou spojeny s poskytováním právního poradenství.

Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Výše uvedené činnosti jsou poskytovány dítěti a jeho rodičům, popř. dalším pečujícím osobám, při zajištění úzké spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dítěte.

Dětské krizové centrum přispívá k rozvoji spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dítěte. Spolupráce se rozvíjí v rámci řešení individuálních případů uživatelů péče Dětského krizového centra, dále ve formě osobních setkání s pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dítěte (setkávání pracovníků Dětského krizového centra a orgánů sociálně-právní ochrany dítěte, Den otevřených dveří DKC, vzdělávací seminář Dětského krizového centra zaměřený na problematiku práce s dítětem a jeho rodinou v rámci problematiky syndromu CAN, filmový festival Odvrácená strana dětství, apod.).

Činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dítěte nejsou totožné s činnostmi, které jsou poskytovány v rámci zákona o sociálních službách.

Mezi další specifické činnosti patří:

 • zajištění bezprostřední ochrany dítěte
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
 • dlouhodobé sledování vývoje dítěte
 • spolupráce s celým rodinným systémem (tam, kde je to v zájmu dítěte)
 • podpora a rozvíjení rodičovských kompetencí v dysfunkčních rodinách
 • primární, sekundární, terciární prevence
 • doprovázení a podpora
 • osvětová činnost – pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzu zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

 Činnosti sociálně-právní ochrany dětí jsou zajištěny jednak sociálními pracovníky (zaměřují se na práci s rodičem, pečující osobou o dítě), psychology (zaměřují se na odbornou péči o dítě), terapeuty (zaměřují se na odbornou péči o dítě) a u právní poradny právníky.

Některé činnosti sociálně-právní ochrany dětí mohou být realizovány mimo prostory Dětského krizového centra.

Výchozím principem poskytovaní péče sociálně-právní ochrany je naplňování oprávněných zájmů a potřeb dítěte.

Plán péče a poskytování péče se přednostně řídí zájmy dítěte.

 d) Podmínky čerpání sociálně-právní ochrany dítěte

Do péče Dětského krizového centra může vstoupit samo ohrožené dítě, ale i členové rodiny a osoby blízké, a sociálně-právní ochrana je tak cílená jednak na dítě, jednak na dospělé osoby z rodinného systému (rodiče, prarodiče, aj.) či jiné osoby.

 Dítě dle § 8 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí má právo požádat pověřené osoby (tzn. Dětské krizové centrum) o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.

Dětské krizové centrum je povinno poskytnout dítěti odpovídající pomoc.

Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

Poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Dětském krizovém centru může být nařízeno i ve správním rozhodnutí příslušného úřadu (tzn. orgánu sociálně-právní ochrany dětí) nebo soudu.

Rádi bychom upozornili, že v případě zvažování možnosti nařízené péče v Dětském krizovém centru jako zařízení, kde má být péče realizována do budoucna, je nutné péči příslušnou institucí předjednat a získat souhlas s péčí.

Péče je standardně poskytovaná dětem, rodičům a dalším osobám se zveřejněnou identitou. Výjimku tvoří skupina dětí, ohledně kterých se na nás obrací oznamovatele v případě ohrožených dětí (případy detekce – není např. známo celé jméno dítěte, adresa, popř. datum narození, apod.).

Sociálně-právní ochrana je poskytována v časovém rozpětí od jednorázového kontaktu až po dobu měsíců či roků (dlouhodobý terapeutický proces) dle individuálních potřeb dítěte a členů jeho rodiny.

Dítě, rodič či jiná osoba žádající o osobní kontakt s naším zařízením a jeho pracovníky má právo přijít na první kontakt, popř. další kontakty v doprovodu třetí osoby.

Při prvotním, popř. dalším, osobním kontaktu rodiče či jiné osoby s naším zařízením zváží odborní pracovníci Dětského krizového centra přítomnost třetí osoby na konzultaci.

V průběhu čerpání péče sociálně-právní ochrany dětí se bude rodič (pečující osoba o dítě) a dítě setkávat s dvěma klíčovými pracovníky, psychologem a sociálním pracovníkem.

V Dětském krizovém centru bude vedena spisová dokumentace na jméno dítěte. V úvodní fázi spolupráce bude dítě nebo rodič požádán o podepsání formuláře obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů a v některých případech může být podepsána Smlouva o poskytování péče (např. Smlouva pro realizaci asistovaného styku, apod.).

Odborná péče dítěti je standardně poskytována bez osobní přítomnosti rodiče (pečující osoby).

Odborní pracovníci Dětského krizového centra jsou vázáni mlčenlivostí dle příslušných právních předpisů.

Dětské krizové centrum a jeho pracovníci mají oznamovací povinnost dle příslušných trestněprávních předpisů (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) a zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

Pokud hovoříte jiným jazykem než českým jazykem, žádáme Vás o zajištění tlumočníka.

O zajištění tlumočníka Vás žádáme i v případě, že jste neslyšící a využíváte pro komunikaci pouze znakovou řeč.

Dále bychom Vás rádi upozornili na to, že do Dětského krizového centra není povoleno vodit a donášet živá zvířata, s výjimkou asistenčních a vodících psů; dále není dovoleno vnášet do našich prostor zbraně či jiné předměty obecně považované za nebezpečné či nakládat s ohněm. V celém objektu, ve kterém sídlí Dětské krizové centrum, se nesmí kouřit, konzumovat alkohol či jiné návykové látky.  V Dětském krizovém centru není povoleno pořizovat si zvukové a obrazové záznamy.

Pokud je Vám známo, že máte Vy nebo vaše dítě známky akutního či infekčního onemocnění, prosíme Vás, nevstupujte do Dětského krizového centra. Rádi s Vámi dojednáme náhradní termín.  Zároveň Vás prosíme, abyste nám bez odkladu informovali o tom, že Vaše dítě přišlo do kontaktu s infekčním onemocněním (žloutenka, neštovice, spála …)

V průběhu osobní konzultace uvítáme, pokud budete mít vypnutý mobilní telefon nebo ztišené vyzvánění.

Další informace o podmínkách poskytov&