Dětské krizové centrum

Kdo jsme

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992  jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných  (syndrom CAN ). U zrodu zařízení stál zejména prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.  Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a  dalšími.

Při naplňování cílů našeho pracoviště, tj. v oblasti prevence, diagnostiky a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte, vycházíme z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí z 31. srpna 2000, jímž bylo DKC pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:

 •     vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje     
 •     pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 •     poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 •     pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 •     činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 •     zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Dětské krizové centrum, ambulantní část, poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – krizová pomoc (§ 60 výše uvedeného zákona), sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 výše uvedeného zákona), telefonická krizová pomoc (§ 55 výše uvedeného zákona) . Dětské krizové centrum má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dětské krizové centrum je zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a specializuje se na poskytování odborné pomoci zvlášť zranitelné oběti – tzn. dětem. Dětské krizové centrum je také nestátním zdravotnickým zařízením.

 

Naše služby

Ambulantní služby (krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, péče sociálně-právní ochrany dětí)

Dětské krizové centrum rozšířilo své služby o poskytování jednorázové krizové pomoci dětem a dospívajícím.
Služba je poskytována každé úterý až čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod v prostorách Dětského krizového centra: Více zde

Linka důvěry (služba telefonická krizová pomoc)

Linka důvěry Dětského krizového centra (DKC) funguje od září roku 1996 v nepřetržitém provozu. Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. Více zde

Prevence

Dětské krizové centrum působí v oblasti prevence primární, sekundární i terciární. Vedle zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice syn CAN je naším cílem zejména zajištění ochrany dítěte po té, co dítě rozkrylo okolnosti svého týrání, zneužívání či jiného ohrožení a dále zabránění, eventuálně zmírnění následků traumatizace dítěte-oběti.
Více zde

Právní poradna

Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí (zák. č. 359/99 Sb.). Více zde

Interní předpisy poskytovaných služeb

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č 1 - více zde: Poslání služby

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č. 2 - více zde: Ochrana práv uživatele

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č. 3 - více zdeJednání s uživatelem služby

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č. 4 - více zdeDohoda o poskytování služby

Telefonická krizová pomoc - Interní předpis č. 5 - více zdeIndividuální plánování

Další interní předpisy umístíme na toto místo v následujících dnech. Prosíme o Vaši laskavou trpělivost, webové stránky postupně doplňujeme.

Výroční a tiskové zprávy

Statistiky DKC

ROK 2017  

V roce 2017 jsme poskytovali ambulantní služby celkem 366 ohroženým dětem. Péče je v Dětském krizovém centru poskytovaná nejen ohroženému dítěti, ale vždy, když je to možné, i  rodičům, případně jiným signifikantním osobám (prarodiče pečující o dítě, pěstouni aj.). Celkový počet uživatelů našich ambulantních služeb dosáhl v roce 2017 čísla 820 uživatelů.

 Klientela DKC v roce 2017 podle vstupní problematiky
Fyzické týrání                        32
Psychické týrání  7
Sexuální zneužívání 135
Ohrožující prostředí 59
Rozvodový spor o dítě 20
Jiná problematika 113
CELKEM 366

"Ohrožující prostředí"  zahrnuje především: domácí násilí, závislosti rodičů, nestabilitu zázemí, vyhrocené konflikty mezi rodiči j. V kategorii "jiná problematika" dominuje zejména sebepoškozování dětí, suicidální riziko nastraně dítěte,  úmrtí v rodině, sexuální experimentování,  jiné formy traumatizace dětí, depresivní poruchy, neurotické obtíže, úzkosti, fóbie, disharmonický vývoj osobnosti aj.

Aktivní klientela DKC podle bydliště

Praha 55 %
Středočeský kraj                  34 %
Ostatní kraje 11 %
CELKEM 100 %

Linka důvěry Dětského krizového centra přijala v roce 2017 3 598 kontaktů.

ROK 2017

Aktivní klientela DKC v roce 2017 - dle  vstupní problematiky
Vstupní problematika počet ohrožených dětí % počet uživatelů % počet konzultací %
Fyzické týrání 32 9 75 9 2034 19
Psychické týrání 7 2 14 2 426 4
Sexuální zneužívání 135 37 279 34 4552 42
Ohrožující prostředí 59 16 123 15 1995 19
Vyhrocený spor o dítě 20 5 26 3 157 1
Jiná problematika 113 31 304 37 1630 15
CELKEM 372 100% 746 100% 6638 100%

Fyzické a psychické týrání přivedlo do DKC celkem 39 dětí; u 11 dětí byla za týrající osobu označena matka, 9 x otec, v 7 případech nevlastní otec či partner matky; dalšími týrajícími osobami byli prarodiče či partner pěstounky.  Většina dětí byla atakovaná brachiálně, ale pracovali jsme také s dětmi, které byly surově bité vařečkou či řemenem, s nimiž bylo brutálně udeřeno o zem či stěnu, nebo byly záměrně popálené.

Sexuální zneužívání: s podezřením na sexuální zneužívání vstoupilo do péče celkem 135 dětí, přičemž se ve 21 % případů jednalo o podezření ze sexuální zneužívání chlapců, v 79% u dívek. Nejméně ve 113 případech byly děti sexuálně atakované těmi nejzávažnějšími, tedy kontaktními formami zneužívání; více 28 % dětí byla vystavena těm nejzávažnějším formám zneužití v podobě penetračních technik, tj. vaginálnímu, análnímu či orálnímu styku. Opakovaně bylo atakováno 91 dětí, a to i po dobu několika let – 8 dětí bylo sexuálně zneužíváno déle než 3 roky, 5 dětí dokonce déle než 5 let! 

Závažnost sexuálního zneužívání úzce souvisí s tím, kým jsou děti sexuálně atakované; přičemž nejčastěji se jedná o osoby známé a ponejvíce dokonce příbuzné; v 57 případech byl za abusora označen vlastní otec, ve 18 nevlastní otec či partner matky, ve 6 případech se jednalo o dědu, o sourozence ve 9 případech; ostatní příbuzné osoby měly děti atakovat ve 6 případech; 2 z dětí pak byly sexuálně atakované matkami.

Vedle osob přímo z rodiny byly děti v péči DKC sexuálně atakované osobami nepříbuznými, které ale děti dobře znaly; 10 dětí bylo sexuálně atakováno dobrými známými rodičů, 7 dětí vrstevníky a kamarády; 3 děti jinými zletilými známými nepříbuznými osobami; ve 3 případech byl za zneuživatele označen pedagog.

"Pouze" 10 dětí z celkového počtu 135 bylo zneužito osobami, které děti neznaly, během náhodného kontaktu.

Alarmující je věk, do kterého děti datují zahájení sexuálního zneužívání.  Ve 37 % případů to bylo méně než 6 let!

S jednoznačně nevěrohodným / falešným obviněním jsme se setkali v 7 případech; přičemž se jedná o případy, kdy falešně obvinění vždy primárně sděluje dospělá osoba, nikoliv dítě. Nejčastěji byl falešně označen vlastní otec dítěte, případně nevlastní otec či partner matky.

S problematikou ohrožení dětí sexuálním zneužíváním se setkáváme také v souvislosti s pohybem dětí na internetu, zejména na sociálních sítích, v rámci kybergroomingu. Dalším rizikových faktorem pohybu dětí na internetu je snadnost přístupu pornografických stránek, a to i pro nezletilé osoby. Vzhledem k nízkému věku, ve kterém se  děti dnes již běžně pohybují v prostoru internetu bez jakékoliv kontroly, dostávají se děti k pornografickému materiálu dříve, než  odpovídá jejich psychosexuálnímu vývoji. Důsledkem je neadekvátní stimulace dětí a tendence opakovat to, co shlédly, v rámci sexuálního experimentování s výrazně mladšími dětmi z rodiny (mladší sourozenci, sestřenice, bratranci) či mimo rodinu (děti ze sousedství aj.).

Ohrožující prostředí: i v roce 2017 v této kategorii dominovaly zejména dlouhodobě konfliktní vztahy a hádky mezi rodiči (nespadající do kategorie rozvodové problematiky) s negativním dopadem na vývoj 20 dětí, 4 dětí bylo zasaženo traumatizujícím dopadem domácího násilí mezi rodiči, jehož byly děti přímým svědkem. Vývoj dětí byl v 17 případech negativně ovlivňován osobnostními charakteristikami a osobnostními poruchami některého z rodičů; hrubé zanedbávání péče o dítě přivedlo 6 dětí; 5 dětí bylo závažně poškozeno dopady závislosti rodičů na alkoholu či drogách; negativní dopady psychiatrického onemocnění rodiče přivedly 3 děti.

Vyhrocené rozvodové spory měly negativní dopad na vývoj dětí ve 20 případech a představovaly pro děti nadměrný stres. Jednalo se především o spory o děti v rámci jejich svěření do péče, ale také o případy cílené manipulace dítěte proti druhému rodiči, nebo odmítání styků s rodičem na straně dítěte pramenící povětšinou z osobní negativní zkušenosti dítěte s chováním rodiče (domácí agresor, abusus alkoholu aj).

Jiná problematika zahrnovala v roce 2017 zejména případy sexuálního experimentování u 16 dětí; v 13 případech se jednalo o nečekané, tragické či násilné úmrtí blízkých osob;  závažné sebevražedné tendence přivedly do péče 10 dětí;  13 dětí se opakovaně sebepoškozovalo; poruchy chování dominovaly u 5 dětí. U 16 dětí byly vstupní problematikou úzkostné, depresivní, psychosomatické či jiné duševní poruchy.   Šikanou byly traumatizované 9 dětí.

Působnost Dětského krizového centra zůstává i nadále vzhledem k jedinečnosti zaměření pracoviště celorepubliková. Obyvatelé Prahy tvořili v roce 2017 celkem 55% klientely DKC. Z důvodu neexistence obdobných pracovišť dojíždí do našeho zařízení 1/3 klientů z kraje Středočeského a minimálně 10 % klientů dokonce z ještě vzdálenějších regionů.

Linka důvěry Dětského krizového centra v roce 2017

Linka důvěry Dětského krizového centra zahájila svoji činnost v roce 1996 a od té doby přijala 58 332 kontaktů.

V roce 2017 jsme přijali 3 598 kontaktů.

Linka důvěry Dětského krizového centra je významným záchytným bodem syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a významně přispívá k detekci ohrožených dětí a dětí, na nichž byl spáchán trestný čin.

Převažující problematika v kontaktech přijatých LD DKC v roce 2017

Syndrom CAN

831

Rodinná problematika  839
Vrstevnická problematika    94
Osobní a existenciální probl. 1 792
Partnerská a manželská probl.  200
Sociálně právní problematika  429
Zdravotní problematika  142
Sexuální problematika  183
Závislosti   59
Sociální patologie   54
Šikana, kyberprostor  118
Jiná traumatizující událost    79

V některých hovorech se vyskytují dvě i více závažných problematik, proto součet převyšuje celkový počet přijatých hovorů.

Forma kontaktu s Linkou důvěry DKC v roce 2017
pevná linka 1 957 54 %
mobilní telefon   390 11 %
chat   884  25 %
internetové poradenství   294   8 %
Skype     73   2 %
CELKEM 3 598 100 %

Význam Linky důvěry DKC je dán jednak její specializací, jednak tím, že již od svého vzniku působí v NON-STOP  režimu. S ohledem na okamžitou dostupnost v momentech akutní potřeby odborné pomoci je  NON-STOP provoz Linky důvěry DKC významným faktorem.  Během sobot a nedělí -  tedy v čase, ve kterém jsou běžné ambulantní služby i úřední hodiny většiny veřejných institucí nedostupné - jsme přijali 33 % všech kontaktů.  Mezi 18. hodinou večerní a 8. hodinou ranní bylo přijato 42 % kontaktů!

DKC v médiích

Odkazy na některé články a rozhovory v médiích: 

30.1. 2018 Sama doma
Sebepoškozování

23.11. 2017 Blesk
Sexuální obtěžování mezi dětmi

18. 8. 2017 Radio WAVE
Sexuálně atakované jsou už děti předškolního věku

19.11. 2016 Blesk
Ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková o týraných dětech

15.2. 2016 Aktuálně.cz DVTV
Počet sexuálně zneužívaných dětí roste 

19.6. 2012 Sama doma
Letní nebezpečí, děti a alkohol

Máte-li zájem o další informace, případně rozhovor, kontaktujte nás:
Ing. Jana Pěchová, pechova@ditekrize.cz, 774 728 894

Videa

(Ne)bezpečí internetu

 

Dětské krizové centrum

 

Animovaný spot

 

DKC HD

 

Znáte Dětské krizové centrum?

 

TK Dětské krizové centrum Praha - týrání a zneužívání dětí

 

Volná místa

Vedoucí Linky důvěry 

Požadujeme:

 • ukončené minimálně bakalářské vzděláníideálně v oblasti sociální práce či psychologie
 • splnění kvalifikačních požadavků dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • kurz krizové intervence s akreditací MPSV v rozsahu 150 h
 • zkušenost se službou -  telefonická krizová pomoc
 • zkušenost s vedením týmu
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • praxe na vedoucí pozici
 • zkušenost s grantovou a dotační politikou nestátních organizací
 • praxe s internetovým poradenstvím a službou chat

Nabízíme:

 • práci na celý či částečný pracovní úvazek
 • možnost dalšího profesního růstu
 • flexibilní pracovní doba s možností občasné práce z domova
 • dovolená 5 týdnů při pracovním úvazku 1,0
 • pravidelné supervize, včetně manažerské supervize, a další vzdělávání
 • zajímavou a tvořivou práci v profesionálním týmu
 • zaměstnání v organizaci s vysokým odborným kreditem

Náplň práce:

 • organizační a odborné zajištění chodu Linky důvěry Dětského krizového centra, z.ú.
 • rozvoj pracovníků a týmu Linky důvěry DKC
 • aktivní konzultant Linky důvěry DKC (část úvazku)
 • účast na grantové a dotační politice DKC

Nástup duben/květen 2019 nebo dle dohody. Strukturovaný životopis zasílejte průběžně e-mailem na adresu: andrtova@ditekrize.cz.

Zasláním životopisu uděluje odesilatel DKC souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v životopise ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále dle GDPR).

 

Sociální pracovník / Sociální pracovnice

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. (dále jen "DKC"), Praha 4, přijme do svého ambulantního týmu sociálního pracovníka/sociální pracovnici zejména pro přímou práci v rámci ambulatních služeb ("face to face") s dospělými klienty (rodiče ohrožených dětí, popř. další pečující osoby). Úvazek 1,0. Nástup duben/květen 2019 nebo dohodou. Uzávěrka přijímání životopisů: průběžně.

Požadujeme:

Požadujeme VŠ minimálně bakalářské vzdělání v oboru sociální práce, praxi v oboru alespoň 2 roky, zájem o rodinnou problematiku, orientaci v problematice sociálně-právní ochrany dětí, uživatelskou znalost práce na PC. Výhodou je předchozí zaměstnání na OSPODu nebo v organizaci pověřené k výkonu SPOD, případně zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a dále kurs krizové intervence, terapeutický výcvik, apod. Upřednostňujeme týmovost, komunikativnost, flexibilitu.

Další informace:

Životopisy je možné zasílat také poštou na kontaktní adresu Dětského krizového centra, V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4, www.ditekrize.cz. Kontaktní osobou je Mgr. Veronika Andrtová. Zasláním životopisu uděluje odesilatel DKC souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v životopise ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dle GDPR), ve znění pozdějších předpisů.

 

Konzultant Linky důvěry – sociální pracovník

Na Linku důvěry Dětského krizového centra (LD DKC) hledáme nového kolegu na pozici externího pracovníka (DPP, DPČ) na telefonu a chatu (denní i noční směny, víkendy, svátky).

Požadujeme splnění kvalifikačních požadavků zákona 108/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a dále:

 • věk minimálně 21 let;
 • výcvik v Telefonické krizové intervenci s akreditací MPSV v rozsahu min. 150 hodin,
 • vzdělání ideálně v oblasti sociální práce
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnnost
 • výcvik v internetovém poradenství (možno doplnit během zácviku či bezprostředně po něm)
 • výhodou je absolvování výcviku v internetovém poradenství či chatové krizové intervence a zkušenost práce na některé z linek důvěry, zejména práce v nočních hodinách

Nabízíme:

 • práci v příjemném pracovním prostředí a kolektivu
 • zácvik
 • flexibilní výběr pracovních služeb
 • dlouhodobou spolupráci
 • podporu v profesním růstu pravidelnou intervizí i supervizemi v týmu a prostřednictvím dalšího vzdělávání
 • zaměstnání v organizaci s vysokým odborným kreditem a specializací

Strukturovaný životopis zasílejte průběžně e-mailem na adresu: andrtova@ditekrize.cz. Nástup po absolvování zácviku (cca 3 měsíce) na pracovišti LD DKC dle dohody. Zasláním životopisu uděluje odesilatel DKC souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v životopise ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Aktuality

Kyberstalking

Čtrnáctiletou Lenku vždycky každý chválil, jak se umí skvěle obléknout a že má na to talent. Kamarádka ji ukecala, že spolu založí módní blog, kde budou sdílet svoje denní outfity. Ze začátku tam dávaly jen pár fotek, ty nejpovedenější, ale lidi, kteří to četli, byli z blogu nadšení a prosili je i o další fotky z toho, co holky dělají celý den. Více zde

Přejeme krásné Vánoce!

Krásné a klidné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a lásky v novém roce přejí pracovníci Dětského krizového centra! Více zde

Ocenění za nejlepší Výroční zprávu

Jsme velmi hrdí, že jsme za naši Výroční zprávu 2017 obdrželi zvláštní ocenění! Více zde

Charitativní aukce

Charitativní aukce pro Dětské krizové centrum přinesla téměř 300.000,-. Peníze použijeme rozšíření centra. Více zde

Úmluva o právech dítěte - nové video

Čím dál častěji řešíme problematiku vyhrocených rodičovských sporů, kdy se rodiče nemůžou mezi sebou dohodnout, hádají se, někdy i fyzicky napadají a děti tím trpí! Proto jsme letos jsme k výročí podpisu Úmluvy o právech dítěte připravili video právě o rodičovském sporu. Více zde

Nové služby právní poradny DKC

Rozšířili jsme služby právní poradny Dětského krizového centra. Služba má formu osobní, lze ale využít i e-mailové nebo telefonní poradenství a je bezplatná.
Více zde

Zahájení školního roku

Dětské krizové centrum přeje všem předškoláčkům, školákům i studentům dobrý vstup do nového školního roku! Více zde

Rozšíření služby jednorázové okamžité krizové pomoci

Od začátku roku je rozšířena jsme služba jednorázové okamžité krizové pomoci. Tato služba se zaměřuje na poskytování odborné péče dětem a dospívajícím v závažných životních situacích a je poskytována ZDARMA. Více zde

Zajímavá čísla z Linky důvěry

Za první pololetí roku 2018 jsme na Lince důvěry přijali 2 262 kontaktů. Nejvíce, celkem 1526, bylo telefonických rozhovorů. 444x jsme byli kontaktováni na chatu. Více zde

Ohrožuje děti během letních prázdnin více úraz nebo internet?

Praha 10.7. Každoročně upozorňujeme na rizika spojená s letními prázdninami. Prázdniny jsou specifické období: dva měsíce bez školních povinností, více volného času, nedostatečný dohled dospělých, podcenění rizik – to jsou nejčastější příčiny vzniku situací, kdy se dítě může dostat do ohrožení. Více zde

Výroční zpráva 2017

Za 25 let působení jsme pomohli 6299 týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a jejich rodinám. V loňském roce jsme podpořili 366 dětí a poskytli 10 794 konzultací. Zajímají vás další statistiky? Podívejte se do aktuální Výroční zprávy.
Více zde

Nové webové stránky

Připravujeme nové webové stránky. Některé sekce předěláváme. Může se stát, že nebudou plně funkční! Více zde

Benefiční koncert Kühnova dětského sboru se vydařil!

Díky báječným účinkujícím, štědrým dárcům a příspěvku Nadace Divoké husy se podařilo získat na provoz Dětského krizového centra více než 170.000 Kč. Moc děkujeme organizátorům, dětem i rodičům, všem dárcům a dobrovolníkům a těšíme se na další ročník! Více zde

25 let Dětského krizového centra

Dětské krizové centrum už více než 25 let pomáhá dětem trpícím syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (tzv. syndrom CAN: Child Abuse and Neglect). Nejčastěji řeší případy sexuálního zneužívání dětí (25 %), násilí souvisejícího s rozvodem rodičů (21 %) nebo ohrožujícího chování dospělých (20 %), například z důvodu alkoholismu, drogové závislosti či v důsledku gamblerství.
Více zde

Charitativní koncert

19.4. od 18.30 se koná benefiční koncert Kühnova dětského sboru v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc ohroženým dětem. Více zde

Děti jsou často zneužívány osobou blízkou

Ve statistikách Dětského krizového centra je zhruba 63 procent dětí, které byly zneužity někým z rodiny. Dalších 23 procent jsou ty, které zneužila osoba dítěti známá. Pouhých 13 procent zneužití měl na svědomí člověk zcela cizí, říká Zora Dušková, ředitelka DKC.
Více zde

Dnes je Světový den sociální práce

20.3. je Světový den sociální práce. Poprvé byl vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Každoročně se slaví vždy třetí úterý v březnu. Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. Děkujeme všem sociálním pracovníkům, kteří pomáhají ohroženým dětem, ženám nebo jiným skupinám. Jejich práce si velmi vážíme!
Více zde

Jak se chovat na internetu bezpečně

Internet může být „dobrý sluha, ale zlý pán“. Přečtěte si naše desatero, a když nebudete něčemu rozumět nebo se chtít na cokoli zeptat o zavolejte k nám na linku. Více zde

Sebepoškozování

Podívejte se na rozhovor s ředitelkou Zorou Duškovou na téma sebepoškozování v pořadu Sama doma. Více zde

Příběh Petry

Dostala jsem se do velkého problému – moje intimní fotografie se objevily na internetu…Naši to nahlásili na policii. Rozjelo se vyšetřování a toho chlápka, co ze mě fotky vymámil, zavřeli. Přišlo se na to, že pod falešným profilem kontaktoval ještě asi padesát dalších holek, který mu své nahé fotky taky poslaly.
Více zde

Hledáme konzultanty Linky důvěry

Na Linku důvěry Dětského krizového centra (LD DKC) hledáme nového kolegu na pozici externího pracovníka (DPP, DPČ) zejména víkendových a svátečních služeb na telefonu a chatu. Více zde

Rizika kyberprostoru

Vydali jsme nového průvodce pro děti, rodiče i pedagogy RIZIKA KYBERPROSTORU. Zajímá vás, co je to kybergroomig, sexting nebo kyberstalking? Přečtěte si brožuru on-line nebo si o ni napište! Více zde

PF 2018

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok! Více zde

Úmluva o právech dítěte

20. listopadu 1989, si připomínáme významný den, kdy byla přijata Valným shromážděním OSN Úmluva o právech dítěte, mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Více zde

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí - 19. listopad

Týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v Česku každoročně přibývá. V loňském roce bylo nahlášeno 9 416 případů (zdroj: statistika MPSV). Odhaduje se, že skutečný počet je 10x vyšší. Ročně dokonce na následky špatného zacházení několik dětí zemře. Alarmující je, že fyzického, psychického a sexuálního násilí se přitom na dětech nejčastěji dopouští někdo z rodiny dítěte nebo z jeho nejbližšího okolí.
Více zde

Den otevřených dveří

Dětské krizové centrum slaví 25 let své činnosti Dnem otevřených dveří, a to 24. října 2017 s odbornou veřejností a dne 21. listopadu 2017 se studenty základních, středních a vysokých škol. Více zde

Teribear hýbe Prahou i pro Dětské krizové centrum

Teribear hýbe Prahou i pro Dětské krizové centrum - přijďte podpořit Dětské krizové centrum. Přijďte pomoct týraným dětem najít cestu z pekla! Více zde

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM vydalo brožuru Sebepoškozování není rozmar! průvodce pro děti, rodiče a učitele

Více zde

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM POSKYTUJE SVÉ SLUŽBY I V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN. Více zde

Linka důvěry DKC spouští od 1.7.2017 nové telefonní číslo Rizika kyberprostoru.

Blížící se léto a s ním spojené školní PRÁZDNINY poskytují dětem možnost zvýšené míry trávení volného času V KYBERPROSTORU, který kromě svých nesporných výhod skýtá mnohdy NETUŠENÁ NEBEZPEČÍ.
DESATERO BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU. Více zde

Dětské krizové centrum se stalo neziskovou organizací týdne na GIVTu

Od 19.6. do 25.6. 2017 můžete přispět na provoz Dětského krizového centra také prostřednictvím nákupu na internetu a GIVTu. Více zde

Brožura Vraťme dětem ukradené dětství! Průvodce pro rodiče, jejichž děti byly sexuálně zneužity

Více zde

Seminář Dětského krizového centra - Syndrom CAN: komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou - je již plně obsazen.

Více zde

Kühňata zazpívají pro ohrožené děti

Ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční v Kulturním zařízení Domovina v Holešovicích benefiční koncert malých zpěváčků z Kühnova dětského sboru na podporu činnosti Dětského krizového centra. Večer, kdy děti zazpívají, aby podpořily své vrstevníky, kteří neměli tolik štěstí, se bude konat již podruhé a tentokrát se představí ti nejmenší ze sboru.
Více zde

Dětské krizové centrum na Streamu v pořadu Fenomén

Dětské krizové centrum již 25 let chrání práva dětí. Data našeho zařízení jsou dlouhodobě zaznamenávána a pomáhají náhledu na celou složitou problematiku. Více zde

Nadační fond Albert podpořil Dětské krizové centrum - Bertík pomáhá i v našem zařízení

Dětské krizové centrum získalo finanční podporu z Nadačního fondu Albert. Tato podpora umožnila podpořit ohrožené děti a jejich rodiny. My si této podpory velmi vážíme. Děkujeme všem, kteří pomáhají ohroženým dětem a umožňují jim tak získat potřebné schopnosti a dovednosti pro jejich zdravý vývoj. Více zde

Dejte hlas Dětskému krizovému centru a jeho projektu Nesnesitelná těžkost dětství

Dětské krizové centrum stejně jako dm markt slaví 25 let své existence. Více zde

Pojďme společně pomáhat ohroženým dětem

Dětské krizové centrum je zařízením, které funguje 25 let. Za tu dobu pomáháme ohroženým dětem, které si prožily víc, než dokážou unést. Hrdinou můe být každý, aniž by měl superschopnosti. Ročně se postaráme o více než 360 ohrožených dětí. Více zde

Dětské krizové centrum vydalo za podpory Prahy 4 CD o sebepoškozování

Více zde

Slavíme 25 let naší existence

Dětské krizové centrum nabízí své služby od roku 1992. Tento rok je to krásných 25 let. Více zde

PF 2017

Více zde

Filmový festival Odvrácená strana dětství je opět plný zajímavých filmů

Více zde

Nadační fond pomoci Karla Janečka věnoval Dětskému krizovému centru 105 499 Kč

PRAHA, 13.10. 2016 - Dětské krizové centrum získalo z Nadačního fondu pomoci Karla Janečka finanční podporu 105 499 Kč. Celá akce probíhala formou sbírky, kam mohli přispět lidé z široké veřejnosti. Po dobu sbírky, která skončila v září, mohli lidé posílat různé finanční částky, které nakonec byly znásobeny tzv. zlatým řezem. S pomocí veřejnosti se tak vybralo krásných 275 659 Kč. Více zde

MÁME NOVOU A ÚŽASNOU PATRONKU

Novou patronkou Dětského krizového centra je Josefina Bakošová. Spolupracujeme spolu nárazově už rok, proto jsme velmi potěšeni, že nyní můžeme hrdě prohlásit, že právě Josefina Bakošová je naší oporou. Více zde

Den jako každý jiný- modelový příběh Dětského krizového centra

Často jsme oslovováni a dotazováni, zda můžeme prezentovat nějaký příběh. Příběhy klientů striktně chráníme, ale přinášíme modelový příběh, který ukazuje, co vše u nás v rámci našich služeb řešíme Více zde

Děkujeme za podporu Teribear hýbe Prahou

Více zde

Nabídka komiksů pro zařízení pracující s dětmi a mládeží

Více zde

Akreditovaný vzdělávací seminář - Syndrom CAN (syn zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) - komplexní práce s ohroženými

Více zde

Benefičním koncertem zahájila Kühňata s Dětským krizovým centrem dlouhodobou spolupráce

Kühňata vyzpívala přes 50 tisíc korun pro ohrožené děti

Kühnův dětský sbor uspořádal v pátek 20. 5. mimořádný benefiční koncert pro Dětské krizové centrum. Díky spolupráci centra s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka vynesl výtěžek ze vstupného, dobrovolné příspěvky posluchačů a benefiční prodej celkem téměř 55 tisíc korun. Celá částka bude věnována na činnost centra – pomoc ohroženým dětem. Více zde

Kontakty - DKC

Ředitelka DKC 
PhDr. ZORA DUŠKOVÁ 
e-mail: reditelka@ditekrize.cz

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
Sídlo: V zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 604 60 202
Čísla účtů: 752701504/0600, 3377733777/0600
Číslo účtu veřejné sbírky:
999 00 999 00/0600

Fundraising, PR a média
Ing. JANA PĚCHOVÁ
e-mail: pechova@ditekrize.cz
tel: 774 728 894

Ambulantní služby

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 - Michle

Pro objednání volejte nebo pište: 
tel: 241 480 511, 
mobil:  777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz

Provozní doba
pondělí  8:00 - 16:00
úterý       8:00 - 18:00
středa     8:00 - 18:00
čtvrtek   8:00 - 18:00
pátek      8:00 - 14:00

Okamžitá krizová pomoc
Můžete přijít i bez objednání
úterý      16:00 - 18:00
středa    16:00 - 18:00
čtvrtek   16:00 - 18:00

NON-STOP Linka důvěry

pevná linka:  241 484 149
mobil: 777 715 215 
rizika kyberprostoru: 778 510 510

e-mail: problem@ditekrize.cz

chat: www.elinka.iporadna.cz

skype: ld dkc


Vedoucí linky důvěry

Mgr. HANA KONEČNÁ
e-mail: konecna@ditekrize.cz
tel: 773 235 333